Odpočet plnenia sľubov po troch rokoch vlády

INEKO, 25. júna 2009

Tento dokument vznikol ako súčasť projektu Sľuby a lamentácie - čo politici sľúbili a čo z toho plnia. Cieľom projektu je poskytnúť verejnosti obraz o napĺňaní pred- a povolebných sľubov vládnych strán a predstaviteľov vlády a tým prispieť k tomu, aby každé budúce voľby na Slovensku boli menej o populizme (t.j. hlásaní populárnych no nereálnych, či pre krajinu škodlivých sľubov) a viac o hľadaní skutočných riešení problémov.

Úvod

Po troch rokoch vo funkcii vláda plní len približne každý štvrtý sľub v zdravotníctve. Z 23 hlavných sľubov, ktorých plnenie monitoruje INEKO, je skôr a úplne splnených 6, zvyšné sa neplnia vôbec alebo len minimálne. Oproti predošlému roku pri plnení nedošlo k podstatným zmenám.

Tabuľka: Plnenie sľubov v zdravotníctve

Miera plnenia

0%

1%-50%

51%-99%

100%

Počet sľubov

8

9

1

5

V rozpore so sľubmi vláda napríklad nezrušila ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, nezastavila zadlžovanie nemocníc, nepodporuje nepovinné poistenie, nekladie dôraz na prevenciu a neznížila byrokraciu v zdravotníctve. Ani platy lekárov a zdravotných sestier vo fakultných nemocniciach nezačali stúpať k sľúbenému 3-násobku, resp. 1,5-násobku priemernej mzdy, ale zostali približne na úrovni 2,1-násobku, resp. 1,1-násobku.

Tabuľka: Priemerné mzdy lekárov a zdravotných sestier vo fakultných nemocniciach v pomere k priemernej mzde v ekonomike SR


Lekári

Sestry

Zdroj

Pomer koncom roku 2006

2,1

1,1

MZ SR

Sľúbený pomer pre rok 2010

3

1,5

MZ SR

Pomer koncom roku 2008

2,1

1,1

NCZI

Neplnené ostávajú aj odborníkmi negatívne hodnotené sľuby o centralizácii a zoštátnení zdravotného poistenia, či o návrate verejnoprávneho charakteru Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni.

Vláda naproti tomu splnila svoje sľuby zrušiť 20- a 50- korunové poplatky za návštevu lekára a pobyt v nemocnici, zastaviť privatizáciu v zdravotníctve, znížiť doplatky na kúpeľnú liečbu, či obnoviť rajonizáciu lekárov prvého kontaktu. Vláda tiež v súlade so sľubmi naliala viac peňazí do zdravotníctva, a to najmä vďaka zvýšeniu platieb za štátnych poistencov a rýchlemu rastu ekonomiky. Priemerná nominálna mesačná mzda v zdravotníctve tak rastie od roku 2006 rýchlejšie ako priemerná mzda v SR. Kým v roku 2005 tvorila priemerná mzda v zdravotníctve len 86% priemernej mzdy v SR, v roku 2008 to už bolo 102%. Priemerná mzda v zdravotníctve tak prevýšila priemernú mzdu v SR po prvý raz od roku 1992.

Tabuľka - Odpočet plnenia sľubov v zdravotníctve po troch rokoch vlády


Sľub

Prínos pre spoločnosť

(-3; 3)

Miera plnenia

(0%; 100%)

1

Zrušenie poplatkov v zdravotníctve

(20 Sk za návštevu lekára a 50 Sk za deň v nemocnici)

-2,4

100%

2

Podpora nepovinného zdravotného poistenia

2,5

0%

3

Viac peňazí do zdravotníctva (vrátane zvýšenia platieb štátu zo 4% na 5% priemernej mzdy od roku 2007)

1

70%

4

Vyššie platy (zdravotné sestry 1,5 násobok priemernej mzdy, lekári 3-násobok)

1

30%

5

Prispievanie do fondu na úhradu finančne zvlášť náročných výkonov

1,5

0%

6

Návrat verejnoprávneho charakteru Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni

-2,4

0%

7

Obmedzenie nákladov zdravotných poisťovní znížením správneho fondu

0

100%

8

Ochrana domácich i zahraničných investícií

2,5

0%

9

Centralizácia a zoštátnenie zdravotného poistenia

-2

15%

10

Zrušenie súčasnej podoby zúčtovania zdravotného poistného

1,2

5%

11

Obnovenie rajonizácie lekárov prvého kontaktu pri zachovaní slobodnej voľby lekára

0,5

100%

12

Dôraz na prevenciu

2,5

0%

13

Kúpeľná liečba pre chudobných a deti

0

100%

14

Zastavenie privatizácie, resp. neprivatizácia

-1

100%

15

Reštrukturalizácia siete poskytovateľov podľa kvality a efektívnosti

3

50%

16

Prehodnotenie počtu fakultných nemocníc

0

0%

17

Lepšia dostupnosť liekov, výrazné zníženie doplatkov na lieky a zdravotné pomôcky

1,5

40%

18

Rozvoj informatizácie

2

10%

19

Podpora objektívnejších úhrad za výkony

2,5

10%

20

Odbyrokratizovanie zdravotníctva, audit v roku 2007

2,5

0%

21

Limitovaná solidarita v zdravotníctve

1,5

0%

22

Nezvyšovanie, resp. zníženie zdravotných odvodov

2

40%

23

Zastavenie zadlžovania nemocníc

3

20%


Priemerná kvalita sľubov:

1,00


Priemerná miera plnenia:

34%

Poznámky: Zoznam obsahuje predvolebné aj povolebné sľuby predstaviteľov súčasnej vlády. Prínos pre spoločnosť známkovali analytici INEKO ako aj 26 najmä ekonomických expertov, kým plnenie sľubov hodnotili len odborníci INEKO.

Poznámky k metodike:

ZDROJ SĽUBOV: Volebné programy strán vládnej koalície, Programové vyhlásenie vlády, vyhlásenia čelných predstaviteľov vlády krátko pred a po voľbách 2006

KVALITA SĽUBOV: Prínos pre spoločnosť, hodnotenie INEKO a 26 vybraných odborníkov, aritmetický priemer na škále (-3, +3)

REALITA: Analýza INEKO na základe monitoringu tlače a legislatívy, štatistických údajov

MIERA PLNENIA: Hodnotenie INEKO na škále (0%, 100%)

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS