Viac peňazí do zdravotníctva

SĽUB 3:

V zákone o štátnom rozpočte definovať konštantu, ktorá bude slúžiť pre výpočet odvodu štátom plateného poistného (minimálna mzda, priemerná mzda) tak, aby zdravotníctvo dostalo financie na úrovni 7% HDP za postupného každoročného zvyšovania podielu HDP na financovaní zdravotníctva a aby sme v priebehu ďalšieho volebného obdobia dosiahli výšku takého percentuálneho podielu HDP na objeme financií pre zdravotníctvo ako v krajinách EÚ.
Zdroj: Volebný program SNS

Vláda zabezpečí navýšenie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo v roku 2007 cestou zvýšených platieb poistného za skupiny občanov, kde je platiteľom štát zo 4% priemernej mzdy na 5% priemernej mzdy. Vláda zabezpečí, aby verejné výdavky na zdravotníctvo vyjadrené % z HDP mali rastúcu tendenciu a rešpektovali princíp približovania sa k vyspelým štátom Európskej únie... Pre vládu bude dôležitou úlohou... adekvátne zlepšenie ohodnotenia práce zdravotníckych pracovníkov.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: +1 (SR vo výdavkoch na zdravotníctvo zaostáva za OECD)

REALITA:Vláda postupne zvyšuje výšku poistnej platby za štátneho poistenca. Od roku 2006 do roku 2009 sa zvýšila zo 4% na 4,9% z priemernej mzdy v ekonomike spred dvoch rokov.

Tabuľka: Výška platieb štátu za vlastných poistencov

Rok

2006

2007

2008 (o)

2009 (p)

Percento z priemernej mzdy

4%

4,33%

4,5%

4,9%

Absolútna suma v mld. SKK

23,3
(1,4%HDP)

26,9
(1,5% HDP)

29,5
(1,5% HDP)

36,2
(1,8%HDP)

Poznámky: o – odhad, p – prognóza (scenár depresie)
Zdroj: Health Policy Institute

Ministerstvo financií vykazuje nárast verejných zdrojov v zdravotníctve z 4,86% HDP v roku 2006 na 5,16% HDP v roku 2009. Naproti tomu Health Policy Institute vykazuje pokles z 5,2% v roku 2006 na 5,0% v roku 2009.

Tabuľka: Verejné zdroje v zdravotníctve (v mld. Sk)


2006

2007

2008

2009 (p)

Verejné zdroje v zdravotníctve (MF SR)

79,6
(4,86% HDP)

86,9
(4,77% HDP)

100,5
(5,05% HDP)

116,4
(5,16% HDP)

- z toho: výdavky ŠR pre Ministerstvo zdravotníctva

26,46
(1,62% HDP)

30,10
(1,65% HDP)

33,92
(1,71% HDP)

39,31
(1,74%)

Verejné zdroje v zdravotníctve (HPI)

84,9
(5,2% HDP)

93,5
(5,0% HDP)

101,6
(5,0% HDP)

102,8
(5,0% HDP)

Poznámky: p – prognóza pri očakávanom reálnom raste HDP o 6,5%. V júni 2009 Ministerstvo financií SR revidovalo prognózu na reálny pokles HDP vo výške -6,2%.
Zdroje:
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007
Health Policy Institute

MIERA PLNENIA: 70%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS