Odporúčania na reformu financovania zdravotníctva v SR

Peter Goliaš

INEKO, september 2009

Za cenné postrehy a pripomienky ďakujem Eugenovi Jurzycovi, riaditeľovi INEKO.

Tento dokument vznikol v rámci projektu INEKO a Dôvery Holding a.s. zameraného na informovanie o zdravotníctve prostredníctvom internetového portálu www.i-health.sk.

Dokument predstavuje 16 odporúčaní INEKO na reformu financovania zdravotníctva na Slovensku. V rámci odporúčaní identifikuje hlavné problémy financovania a ponúka prehľad zahraničných skúseností pri riešení podobných problémov. Cieľom dokumentu je podnietiť verejnú ale aj odbornú diskusiu o problémoch financovania slovenského zdravotníctva a možnostiach reformy. Nejde pritom o komplexný návrh reformy, ale skôr o načrtnutie možných riešení, ktorých prípadná realizácia si bude vyžadovať podrobnejší výskum a analýzy. Predmetom skúmania v uvedenej analýze neboli platobné vzťahy medzi poisťovňami a poskytovateľmi.

Autor má ekonomické a nie medicínske vzdelanie, preto sa dopredu ospravedlňuje za prípadné nepresnosti v medicínskej terminológii.

Úvodné citáty

Predslov

Odporúčania:

  1. Presnejšie definovať nároky pacientov v rámci solidárne financovanej časti zdravotníctva
  2. Posudzovať efektívnosť poskytovanej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov
  3. Regulovať spoluúčasť pacienta pri financovaní zdravotnej starostlivosti s cieľom obmedziť živelné šírenie spoluúčasti ako aj nežiaduce dôsledky ilúzie bezplatnosti
  4. V rámci zavádzania regulovanej spoluúčasti obnoviť fixné platby za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
  5. Sociálne slabších, chronicky chorých a starších pacientov chrániť pred neúnosnými výdavkami v hotovosti (predovšetkým zaviesť výnimky z platenia spoluúčasti, resp. limity pre maximálne výdavky v hotovosti)
  6. Vytvoriť podmienky pre vznik a rozvoj nepovinného doplnkového poistenia
  7. Zaviesť povinné sporivé účty na financovanie spoluúčasti v širšom rozsahu
  8. Zaviesť povinné poistenie na výdavky spojené s dlhodobou starostlivosťou o starších ľudí
  9. Upraviť vymeriavacie základy pre platenie zdravotných odvodov tak, aby boli čo najviac zhodné s vymeriavacími základmi pre platenie dane z príjmov fyzických osôb – cieľom je obmedziť špekulácie a úniky pri platení zdravotných odvodov a zmeniť regresívny charakter zdravotných odvodov na progresívny
  10. Zverejňovať výšku zaplatených zdravotných odvodov každého jednotlivca na internete
  11. Zjednodušiť výber zdravotných odvodov a to najmä zavedením jednotného daňovo-odvodového priznania a prevodom výberu odvodov na daňové úrady
  12. Zaviesť bonusy (prípadne aj malusy) na poistné sadzby, resp. v podobe hotovostných platieb alebo iných zvýhodnení tak, aby zohľadňovali pacientovu úspornosť, resp. mieru rizikového správania sa poistencov
  13. Poisťovne aj poskytovateľov odmeňovať za preukázané zvyšovanie efektívnosti (napr. bonusmi určenými ako podiel z dosiahnutej úspory, resp. uvoľnením regulácie tvorby a použitia zisku)
  14. Zvyšovať transparentnosť a to najmä zlepšením informovanosti pacientov o cene a kvalite liečby (napr. zverejňovaním rebríčkov kvality poskytovateľov, štandardizáciou liečebných postupov, zavádzaním tzv. otvoreného účtovníctva)
  15. Podporovať súťaž medzi poisťovňami aj medzi poskytovateľmi, využívať pritom transparentné formy riadenia, ako aj motivačný vplyv zisku a súkromného vlastníctva
  16. Dlhodobá vízia - Spôsob zabezpečenia solidarity pri výbere zdravotných odvodov postupne presúvať od regulácie výberu poistného k priamemu dotovaniu voľne tvorených poistných platieb (predovšetkým uvoľňovať tvorbu poistných platieb tak, aby sa poisťovne mohli líšiť v ich výške, ako aj znižovať mieru prerozdeľovania vybraného poistného)

Použitá literatúra

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS