Odporúčanie 2 - Posudzovať efektívnosť poskytovanej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov

Aktuálny stav:
Na Slovensku nie sú zaužívané formálne postupy pre posudzovanie efektívnosti poskytovanej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov. Čiastočnou výnimkou sú lieky.

Problém:
Riziko neefektívneho používania verejných zdrojov.

Odporúčania:
Posudzovať efektívnosť poskytovanej starostlivosti financovanej z verejných zdrojov. Neefektívnu starostlivosť vyčleniť z nárokov na bezplatné poskytovanie. Efektívnosť posudzovať najmä na základe medicínskych dôkazov vyjadrujúcich účinok (Evidence-Based Medicine) vo vzťahu k finančným nákladom. Môže ísť napríklad o porovnanie lieku/liečby s iným liekom/liečbou (alebo placebom, t.j. látkou ktorú pacient vníma ako liek, ale ktorá neobsahuje žiadne liečivé látky) podľa:

  • Nákladov na získanie jedného kvalitného roka života (QALY – Quality-Adjusted Life Year)
  • Rozdielu v nákladoch na dva rôzne lieky/typy liečby, ktorý pripadá na rozdiel v účinku oboch liekov/typov liečby (ICER – Incremental Cost-Effectiveness Ratio)
  • Teoretického počtu pacientov, ktorých by sme museli liečiť, aby sme dosiahli požadovaný výsledok u jedného z nich (NNT – Number Needed to Treat).

Pri zavádzaní uvedených metód spolupracovať so štátmi a inštitúciami, ktoré s nimi už majú skúsenosti - napr. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) vo Veľkej Británii.

Závery posudzovania zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS