Analýza rôznych možností financovania zdravotníctva s dôrazom na zmeny vo výbere odvodov

INEKO, september 2010
Táto analýza mohla vzniknúť aj vďaka podpore OPEN SOCIETY INSTITUTE.

Dokument analyzuje rôzne možnosti financovania zdravotníctva na Slovensku s dôrazom na zmeny vo výbere zdravotných odvodov. Cieľom je poskytnúť odbornej verejnosti aj médiám hlavné argumenty pre a proti jednotlivým možnostiam a podporiť tak efektívnu reformu financovania zdravotníctva. V štúdii analyzujeme výhody a nevýhody solidárneho a zásluhového financovania zdravotníctva. Formulujeme v nej strednodobú víziu financovania založenú na posilňovaní súťaže, vrátane deregulácie príjmov na strane zdravotných poisťovní, ako aj základné podmienky pre efektívne napĺňanie vízie, ktorými sú predovšetkým spresnenie definície solidarity a znižovanie informačných nerovností. V dokumente tiež analyzujeme hlavné možnosti zmeny financovania s dôrazom na zmeny vo výbere odvodov, ktoré sa doteraz objavili vo verejnej diskusii. Ide o zavedenie odvodovej neutrality, jednotný výber daní a odvodov, financovanie zdravotníctva z daní, kombináciu daní a tzv. nominálneho poistného, zavedenie dobrovoľného poistenia, uvoľnenie poistných sadzieb, reguláciu spoluúčasti, ako aj centralizáciu a zoštátnenie zdravotného poistenia.

OBSAH

KAPITOLA 1. Solidarita verzus zásluhovosť

1.1. Fikcia o zásluhovom financovaní zdravotníctva
1.2. Problémy spojené s fikciou a ich možné riešenia
Problém 1: Náklady z nepoistenia
Problém 2: Náklady na poistenie zdravotne rizikových ľudí
Problém 3: Náklady na poistenie ľudí s nízkym príjmom
Problém 4: Náklady na poistenie ľudí bez príjmu
Problém 5: Ilúzia bezplatnosti
1.3. Strednodobá vízia financovania a súčasný stav
1.4. Definícia solidarity
1.5. Informačné nerovnosti
1.6. Podpora súťaže
1.7. Deregulácia na strane príjmov zdravotných poisťovní

KAPITOLA 2. Alternatívy vo výbere zdravotných odvodov

2.1. Odvodová neutralita
2.2. Projekt UNITAS
2.3. Financovanie zdravotníctva z daní
2.4. Kombinácia daní a nominálneho poistného
2.5. Zavedenie dobrovoľného pripoistenia
2.6. Súťaž medzi poisťovňami vo výške sadzieb
2.7. Regulovanie a rozšírenie spoluúčasti
2.8. Centralizácia a zoštátnenie zdravotného poistenia
Zoznam použitej literatúry

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS