Odporúčanie 1 - Presnejšie definovať nároky pacientov v rámci solidárne financovanej časti zdravotníctva

Aktuálny stav:
Solidárna časť zdravotníctva je na Slovensku financovaná prostredníctvom povinného verejného zdravotného poistenia. Na jeho základe majú občania univerzálny nárok na bezplatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tento nárok pokrýva prakticky celú zdravotnú starostlivosť s výnimkou malej časti výkonov (napr. v zubnom lekárstve, kozmetickej chirurgii, atď.), ako aj s výnimkou časti nákladov na lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré platia pacienti v hotovosti.

Problémy:
1. Falošná solidarita: Pri široko definovaných nárokoch na bezplatnú starostlivosť sa potrebná solidarita často mení na falošnú, keď peniaze, ktoré míňame aj na ľahké ochorenia alebo menej užitočné lieky, chýbajú na skutočne vážne choroby a život zachraňujúce lieky.
2. Ťažká kontrolovateľnosť: Pri širokom a nepresne definovanom rozsahu solidarity je pre štát náročné kontrolovať a vymáhať plnenie nárokov v požadovanom množstve a kvalite.

Zahraničné skúsenosti:
Vyspelé štáty majú zväčša široko definované nároky pacientov na „bezplatnú“ starostlivosť. Najčastejšie sú definované negatívne, t.j. vylúčením určitých tovarov a služieb, a to najmä v zubnom a očnom lekárstve, kozmetickej chirurgii či alternatívnej medicíne. Pozitívne zoznamy sa používajú najmä v prípade liekov, zdravotníckych pomôcok a niektorých preventívnych výkonov. Viaceré štáty spresňujú definíciu solidarity a rozširujú pozitívne zoznamy, zvyčajne podľa kritérií potrebnosti, účinnosti a efektívnosti. Napríklad Holandsko rozširuje pozitívne zoznamy na všetky výkony špecialistov. Belgicko používa detailný pozitívny zoznam viac než 8-tisíc služieb z celého spektra zdravotnej starostlivosti, v ktorom definuje pre každú službu výšku zmluvnej ceny dohodnutej medzi poisťovňami a poskytovateľmi, ako aj výšku úhrady na základe povinného poistenia.

Odporúčania:
Presnejšie definovať a prípadne aj zúžiť nároky pacientov v rámci solidárne financovanej časti zdravotníctva. Zostaviť pozitívny zoznam tovarov a služieb financovaných na základe povinného poistenia, resp. sporenia. Solidarita by mala, tak ako vo väčšine vyspelých štátov, zabezpečovať predovšetkým tieto funkcie:
- Sociálnu ochranu jednotlivca pred neúnosnými výdavkami na zdravotníctvo
- Dostupnosť prevencie, včasnej diagnózy a liečby najmä závažných ochorení, pričom mieru závažnosti určuje najmä vplyv na skrátenie, resp. zhoršenie kvality života

Zoznam nárokov definovaných v rámci solidarity (tzv. základný balík) zverejňovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS