Odporúčanie 12 - Zaviesť bonusy (prípadne aj malusy) na poistné sadzby

Aktuálny stav:
Všetci poistenci platia jednotné poistné sadzby bez ohľadu na ich úspornosť, resp. mieru rizikového správania sa.

Problém:
Poistenci nie sú motivovaní k úspornosti pri spotrebe zdravotnej starostlivosti preplácanej z povinného poistenia. Chýba tiež motivácia k takému správaniu sa, ktoré by znižovalo riziko ochorení, ktorým možno predísť vhodnou životosprávou.

Zahraničné skúsenosti:
Vo Švajčiarsku môžu nefajčiari dostať až 20%-nú zľavu z poistnej platby. V Holandsku v záujme motivovať ľudí k nižšej spotrebe platila do roku 2008 zľava do výšky 255 EUR z ročnej poistnej platby pre dospelých poistencov, ktorí v danom roku nespotrebovali žiadnu zdravotnú starostlivosť s výnimkou nákladov spojených s návštevou všeobecného lekára. Po roku 2008 túto zľavu nahradil tzv. deductible poplatok vo výške najmenej 150 EUR ročne, čo je povinná spoluúčasť pri čerpaní nárokov z povinného poistenia (pozri odporúčanie č. 3).

Odporúčanie:
Zaviesť bonusy (prípadne aj malusy) na poistné sadzby, resp. v podobe hotovostných platieb alebo iných zvýhodnení tak, aby zohľadňovali:

  • Pacientovu úspornosť pri spotrebe zdravotnej starostlivosti preplácanej z povinného poistenia
  • Pacientom zistené nezrovnalosti hradenia zdravotnej starostlivosti vo svojej poisťovni, resp. u svojho lekára
  • Mieru rizikového správania sa poistencov vo vzťahu k chorobám, ktorým možno predísť vhodnou životosprávou.
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS