Reštrukturalizácia siete poskytovateľov podľa kvality a efektívnosti

SĽUB 15:

Vláda zabezpečí zachovanie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov a zamedzí nekontrolovanému a neefektívnemu rozširovaniu siete zdravotníckych kapacít. Súčasne podporí reštrukturalizáciu siete zdravotníckych zariadení s preferovaním presunu činností do ambulantnej sféry - vrátane jednodňovej starostlivosti tak, aby došlo k účelnej špecializácii a tým rastu kvality a produktivity poskytovaných služieb... Vláda podporí vytvorenie podmienok pre transparentnú súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň podporí vytvorenie systému diferencovaného prístupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa kritérií efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

KVALITA: +3

REALITA:

  • Vláda stanovila minimálnu sieť 34 poskytovateľov, z ktorých všetky sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa následne pristúpila k diferencovanému uzatváraniu zmlúv, na základe ktorého znížila platby, resp. neobnovila zmluvy s viacerými zariadeniami mimo minimálnej siete. Kritériá, na základe ktorých VšZP postupovala pri diferencovanom uzatváraní zmlúv boli málo konkrétne, neposudzovali efektívnosť, nebol zrejmý spôsob ich vyhodnotenia a poisťovňa nezverejnila ich vyhodnotenie pre jednotlivých poskytovateľov. Netransparentný postup a diskriminácia súkromných nemocníc zrejme povedú k zníženiu efektívnosti a tiež kvality poskytovanej starostlivosti.
  • Protimonopolný úrad preveroval možné porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže zo strany Asociácie fakultných nemocníc. Mal totiž podozrenie, že dostávajú neoprávnene viac peňazí od poisťovní ako ostatné nemocnice. Podľa úradu fakultné nemocnice uzavreli kartelovú dohodu o cenách za hospitalizácie v roku 2007a prostredníctvom nej potom pritlačili zdravotné poisťovne k uzatváraniu nevýhodných zmlúv. Úrad uložil Asociácii fakultných nemocníc pokutu 1 597, 96 eura (približne 48-tisíc korún). Nemocnice tak podľa úradu cenovou dohodou porušili a obmedzili pravidlá súťaže.
  • V novembri 2008 ministerstvo zdravotníctva prijalo výnos určujúci početlekárov a sestier na každom nemocničnom oddelení. Napríklad na internom oddelení na jedného lekára môže pripadnúť najviac 17 pacientov, na chirurgickom oddelení môže mať lekár na starosti v dennej zmene najviac trinásť pacientov. Ako uviedol Eduard Kováč zo Združenia zdravotných poisťovní (Pravda 5.11.2008): „Podľa pôvodnej vyhlášky napríklad na internom oddelení mal mať lekár najviac osem až trinásť pacientov, na chirurgii sedem až desať.“
  • Vo februári 2009 vláda schválilanové indikátory kvality zdravotníckych zariadení, ktoré nahradia tri roky staré kritériá. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje na základe indikátorov kvality centrálne hodnotenie poskytovateľov.
  • Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v rokoch 2006 až 2008 každoročne rástol počet výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ako aj vynaložený objem financií dvojciferným tempom.

Tabuľka: Vývoj rozšírenia výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti


2005

2006

2007

2008

Počet výkonov

18996

25311

36819

49041

- medziročná zmena

n

+33%

+45%

+33%

Objem v mil. Sk

141

199

288

364

- medziročná zmena

n

+41%

+45%

+26%

Poznámka: n – neznámy údaj
Zdroj: ÚDZS

MIERA PLNENIA:
Zamedzenie rozširovaniu siete: 100%
Presun do ambulantnej sféry: 100%
Transparentná súťaž: 0%
Diferencovaný prístup podľa kritérií efektivity a kvality: 0%
Celkovo: 50%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS