Zastavenie zadlžovania nemocníc

SĽUB 23:

Väčšina nemocníc nedokáže plniť svoju úlohu a súčasne udržať chod zdravotníckeho zariadenia s vyrovnaným rozpočtom. Väčšina neustále vytvára dlh, a to nielen skrytý v podobe neobnovovania prístrojovej techniky, nemožnosti väčších opráv na budovách, či v budovách samotných, nehovoriac už o cestách v areáloch nemocníc, atď., ale aj otvorený dlh v podobe neuhradených faktúr za odobraté lieky, špeciálny zdravotný materiál či potraviny alebo teplo, vodu či ostatné energie.
Zdroj: Volebný program SNS

KVALITA: +3

REALITA: V rokoch 2006 až 2008 stúpol dlh v zdravotníctve po lehote splatnosti z 5,6 mld. SKK na 8,2 mld. SKK. Najväčšia časť pripadá na dlh zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, kde patria najmä veľké štátne nemocnice. Dlh týchto zariadení stúpol v rokoch 2006 až 2008 z 2,0 mld. SKK na 5,9 mld. SKK. V roku 2008 sa nárast celkového dlhu spomalil, k čomu prispel najmä rýchly rast ekonomiky. Vláda v súčasnosti plánuje riešiť dlh v zdravotníctve formou zvýhodnených pôžičiek od štátu. Oddlžovať - cez návratnú štátnu pôžičku - by sa mali nemocnice, ktoré patria štátu, samosprávam alebo obciam.

Tabuľka: Prehľad vývoja záväzkov po lehote splatnosti v rezorte zdravotníctva
(kumulatívne údaje od 1.1.2005 ku koncu príslušného roka, v mil. SKK)


2005

2006

2007

2008

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR

2 033

4 435

5 842

5 891

Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti

x

14

6

15

Zdravotnícke zariadenia delimitované na obce a kraje a transformované na neziskové organizácie

2 384

2 275

2 154

2 311

Zdravotné poisťovne

1 217

97

72

12

DLH SPOLU

5 634

6 821

8 074

8 229

Zdroj: Správa o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31.12.2008, MZ SR, apríl 2009

MIERA PLNENIA: 20%

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS