Ako reformuje Grécko svoje zdravotníctvo

Grécka reforma zdravotníctva v skratke:

Vďaka opatreniam proti nadmernému predpisovaniu liekov a zmenám cien liekov v roku 2012 klesli verejné výdavky na lieky o 1 mld. EUR (zo 4,1 mld. EUR v roku 2011 na 3,1 mld. EUR, t.j. zhruba o 25%).

V rokoch 2013 a 2014 sa čaká pokles verejných výdavkov v zdravotníctve o 1,4 mld. EUR (0,6 % HDP), z toho dve tretiny vo výdavkoch na lieky.

Zaviedli jeden z najmodernejších systémov elektronického predpisovania liekov v Európe, pomocou ktorého sa predpisuje viac než 90% liekov. Systém umožňuje v reálnom čase monitorovať výdavky zdravotnej poisťovne na lieky, predpisovanie liekov konkrétnymi lekármi a ich vydávanie lekárňami konkrétnym pacientom s danou diagnózou. Dajú sa tak ľahšie odhaľovať prípadné podvody, kontrolovať adekvátnosť predpisovania liekov zdravotnému stavu pacienta a celkovo lepšie kontrolovať a riadiť výdavky na lieky. Úspory vo výške 30 mil. EUR mesačne sa prejavili okamžite po zavedení systému.

V marci 2012 bolo zavedené povinné predpisovanie účinnej látky (tzv. generická preskribcia) ako aj povinná generická substitúcia liekov v lekárňach (t.j. povinné zamieňanie drahších predpísaných liekov za lacnejšie). Napriek tomu lekári zväčša naďalej predpisujú namiesto účinnej látky konkrétne lieky, ktoré sú často drahšie, než poisťovňou preplácané alternatívne lieky. Rozdiel v cene dopláca pacient, čo zvyšuje jeho inančnú záťaž a zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Potrebné je preto sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskribcie aj substitúcie.

Ďalej boli rozšírené doplatky pacientov (výnimku majú len špecifické lieky) a referencovanie cien podľa troch štátov EÚ s najnižšou cenou. S cieľom znížiť výdavky na lieky bol v marci 2012 schválený aj strop na výdavky na lieky predpisované v ambulanciách na úrovni 1% HDP, pričom v prípade prekročenia stropu by mali výrobcovia liekov automaticky vracať peniaze štátu. Toto opatrenie bolo zo strany farmaceutických firiem úspešne napadnuté na súde a doteraz preto neprinieslo žiadne úspory. Vláda ako alternatívy zvažuje jednorazové zníženie cien vybraných liekov a zavádzanie rozpočtov pre lekárov, ktoré nebudú môcť prekročiť.

Všetky nemocnice zaviedli akruálne účtovníctvo. Došlo k zníženiu prevádzkových výdavkov nemocníc o predpokladaných 8% v roku 2012. Bola zavedená webová aplikácia, ktorá v reálnom čase umožňuje registráciu a kontrolu všetkých významných aktivít a finančných tokov v nemocniciach.

V zdravotnom poistení boli zlúčené najväčšie fondy do jedného, na trhu však stále samostatne pôsobí viacero malých fondov. V rozpore s plánom tiež nedošlo k zjednoteniu rôznych poistných odvodových sadzieb, zvýšili sa však zdravotné odvody pre farmárov. Plánom je predefinovať rozsah preplácaných služieb, centralizovať obstarávanie liekov ako aj zdravotných pomôcok a materiálu pre nemocnice, optimalizovať sieť poskytovateľov znížením počtu nemocníc a zrušením nadbytočných lôžok.

Zdroj: GOLIAŠ, P. - KIČINA, R.: Ukazovatele konkurencieschopnosti a ozdravný program Grécka, INEKO, marec 2013


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS