MZ SR: Zastavenie projektu jednej zdravotnej poisťovne

Vláda SR zobrala na vedomie informatívny materiál MZ SR, kde ministerstvo konštatuje, že:

"Vzhľadom na finančnú stránku projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pred tým, ako bude zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky verifikovaná pripravenosť Slovenskej republiky na jeho dostatočné finančné krytie, neuskutočňuje ďalšie kroky, ktoré by v súčasnosti mohli znamenať predčasné a teda neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi."


Zdroj: Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, rokovanie.sk, 12.2.2014


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS