Vývoj dlhu v zdravotníctve v rokoch 2005-2007

 

Tab č. 1:  Prehľad vývoja záväzkov po lehote splatnosti (istina) v rezorte zdravotníctva
(údaje sú uvádzané kumulatívne od 1.1.2005 v mil. Sk)

Zdravotnícke zariadenia

k 31.12. 2005

k 30.6. 2006

k 31.12. 2006

k 30.6. 2007

k 31.12. 2007

 - v pôsobnosti MZ SR

2 033

2 887

4 435

5 155

5 842

 - transformované na akciové spoločnosti

x

15

14

21

6

 - delimitované na obce a VÚC a transformované na neziskové organizácie*

2 384

2 342

2 275

2 094

2 154

Zdravotné poisťovne

1 217

279

97

22

72

DLH SPOLU

5 634

5 523

6 821

7 292

8 074

* Na tomto dlhu majú 82% podiel ZZ delimitované na VUC, ZZ delimitované na obce majú 9% podiel a ZZ transformované na n. o. tvoria tiež 9% dlhu.

Zdroj: Správa o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31.12.2007, MZ SR, marec 2008

 

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS