Správa o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva k 31.12.2007

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR museli bez príslušného finančného krytia v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Asociáciou fakultných nemocníc a Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb zvýšiť mzdy o 10% najprv k 1. máju 2006 a potom ešte aj k 1. decembru 2006 o ďalších 10%. K 1.6.2007 došlo k ďalšiemu zvýšeniu miezd o 10 %. V celkovom finančnom vyjadrení tri etapy zvyšovania miezd mali dopad na nárast mzdových prostriedkov a odvodov o 3,55 miliardy Sk v porovnaní s rokom 2005...

Zavedenie systémových opatrení (zníženie DPH na lieky a zdrav. pomôcky a plošné zníženie cien liekov o 6,6% realizované cenovým opatrením) prinieslo za rok 2007 úsporu  4,14 miliardy Sk, v dôsledku čoho bol významne zmiernený  nárast výdavkov v kategórii liekov, ktorý je spôsobený zavádzaním podstatne drahších molekúl na báze novej technológie (napr. v liečbe onkologických ochorení), staré molekuly sú nahrádzané novými, výrazne drahšími, avšak majú lepšiu efektivitu v liečbe pacientov, ktorým zlepšujú kvalitu života a majú priaznivejšie účinky na pacientov. Medziročný nárast výdavkov na lieky pri porovnaní rokov 2006 a 2007 predstavuje iba 6,7% (zdroj Pharmadata).

Medzi najviac zadlžené ZZ v pôsobnosti MZ SR patria:
1. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

2.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
3.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Košice
4. Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov
5. Fakultná nemocnica Trnava

K najlepšie hospodáriacim zariadeniam sa zaraďujú tie, ktoré už dlhodobo hospodária s vyrovnaným rozpočtom, resp. udržiavajú nízku úroveň zadlženosti:
1.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Národný onkologický ústav Bratislava
3. Národné rehabilitačné centrum Kováčová
4. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
5. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

Stiahnuť dokument

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS