Ciele v oblasti duševného zdravia v Pláne obnovy treba stanoviť lepšie. A treba ich merať

Vivien Cosculluela, Hospodárske noviny:
Pripravujem článok o duševnom zdraví v rámci Plánu obnovy. Mal by som pár otázok k celkovému stavu tohto sektora na Slovensku, k možným vylepšeniam a k plánu ako takému. Bol by som vám veľmi vďačný, keby ste sa k tomu vyjadrili.
Myslíte si, že 100-miliónová investícia do starostlivosti o duševné zdravie môže – tak ako sa uvádza v Pláne obnovy – pomôcť šetriť miliardy eur ročne? Myslíte si, že plánovaná 100-miliónová investícia je dostatočná, aby bola starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku uspokojujúca?
Prečo na Slovensku nikdy neprebehol riadny epidemiologický prieskum duševných chorôb? Nie je problém v tom, že sa dlho nepovažovali tieto problémy za „ekonomicky nezaujímavé“?
Prečo nebola od revolúcie reforma psychiatrickej starostlivosti? Neprichádza podľa vás neskoro?
Čo si myslíte o 4 pilieroch reformy? Môžu podľa vás pomôcť naozaj vylepšiť starostlivosť o duševne chorých?

Prikladám spomínané 4 piliere:
o Vytvorenie funkčného nadrezortného koordinačného orgánu. Cieľom je koordinovať politiky štátu vo všetkých oblastiach dušeného zdravia naprieč rezortmi. Vrátane zriadenia nadrezortných stavovských organizácií pre psychológov, logopédov a liečebných pedagógov. Cieľom je viac podporovať psychoterapiu a bojovať proti nadmernej preskripcii a nevhodnému predpisovaniu.
o Stratégia rozvoja poddimenzovaných kapacít v zdravotnej starostlivosti. Cieľom je vytvoriť vhodné miesta na rôzne typy liečby (centrá pre chronicky chorých pacientov, komunitná starostlivosť, denné kliniky, zariadenie pre pacientov s poruchami autistického spektra, detenčné centrá atď.)
o Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov a ich zavádzanie do praxe. Cieľom je bojovať proti slabej diagnostike, nevyhovujúcim postupom či chýbajúcim dátam.
o Prehodnotenie vzdelávania personálu v starostlivosti o duševné zdravie. Cieľom je vylepšiť vzdelávanie personálu a viac sa inšpirovať zahraničím.

Dušan Zachar, INEKO:
Je nesporné, že oblasť starostlivosti o duševné zdravie, ktorá presahuje rezort zdravotníctva, bola dlhodobo zanedbávaná. Navrhované investície v rámci európskeho Plánu obnovy "len" vyrovnávajú tento investičný dlh z minulosti, aby sme sa približovali k bodu "nula" a mohli sa začať zdravo rozvíjať a rásť. Za kľúčové považujem, aby Plán obnovy definoval ciele s merateľnými ukazovateľmi, ktoré budú znamenať pre pacientov a občanov prínos a zlepšenie starostlivosti, kvality života a výsledkov. Toto však v oblasti nazývanej "Reforma starostlivosti o duševné zdravie" absentuje. Namiesto cieľov, ktoré by jasne ukazovali aký prínos dané opatrenia znamenajú pre pacientov a občanov, sa v dokumente uvádzajú takmer výlučne len nástroje, ktoré sa vydávajú za ciele.

Síce si možno splníme v Pláne navrhované míľniky a vytvoríme nadrezortný koordinačný orgán a stavovské organizácie, vybudujeme alebo zrekonštrujeme rôzne typy zariadení, nakúpime do nich moderné vybavenie, vytvoríme X nových štandardných diagnostických a liečebných postupov, preškolíme X odborníkov na duševné zdravie, celkovo zvýšime ich počet, vypracujeme X stratégií, koncepcií, konceptov, štúdií a akčných plánov, ale nebudeme vedieť, či a v akom rozsahu tieto nástroje vedú k napĺňaniu skutočných cieľov, ktoré predstavujú merateľný prínos pre spoločnosť. Mali by sme preto merať, či sa nám danými nástrojmi napríklad znižuje kriminalita v dôsledku duševných porúch, či sa nám znižuje počet samovrážd a úmrtí spojených s duševným zdravým, či nám klesá podiel šikanovaných detí v školách, či sa znižuje záškoláctvo, či rastie zamestnanosť, produktivita práce, počet odpracovaných hodín bez PN vďaka zlepšeniu duševného aj fyzického zdravia pracovnej sily, či sa znižuje preskripcia psychofarmák na jedného pacienta, či sa skrátila čakacia doba na poskytnutie odbornej starostlivosti, či sa zvýšil podiel pacientov liečených vo svojom prirodzenom prostredí, či sa zvýšila ich spokojnosť, a tak ďalej, a tak ďalej.

Len tak totižto budeme vedieť posúdiť efektívnosť vynaložených verejných prostriedkov - skutočnú hodnotu za peniaze.

Vyjadrenie bolo písané 6.2.2021 pre Hospodárske noviny.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS