D. Zachar, analytik INEKO: Odmeňujme viac na základe výsledkov

16.2.2021, mediweb.hnonline.sk
Odmeňujme viac na základe výsledkov

Jedným z dôležitých faktorov atraktivity povolania je odmeňovanie. Programové vyhlásenie súčasnej vlády hovorí o zvýšení priemernej mzdy zdravotných sestier na úroveň 110 % priemernej mzdy v hospodárstve. Vláda tým pravdepodobne myslí zdravotné sestry zamestnané v ústavných zdravotníckych zaradeniach, na platy ktoré môže priamo vplývať zmenou legislatívy – cez úpravu parametrov platového automatu. Zdravotné sestry pôsobiace u súkromných poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktoré zarábajú v priemere menej ako ich kolegyne v nemocniciach, takéto „šťastie“ nemajú.

Štatistiky nám hovoria, že za ostatných 10 rokov stúpli mzdy zdravotníkov v nemocniciach signifikantne, pričom ich nárast bol výrazne rýchlejší ako rast priemernej mzdy v hospodárstve. Okrem pravidelnej automatickej valorizácie platov zo zákona a nutnosti byť pri dôležitých zdravotníkoch platovo konkurencieschopný v porovnaní s porovnateľnými krajinami k tomu prispeli aj kolektívne zmluvy, ktoré garantovali zdravotníkom v niektorých nemocniciach minimálne nároky vyššie ako ich zabezpečoval platový automat.

Kým v roku 2011 bola priemerná mzda v zdravotníctve (nemocničných lekárov, sestier, asistentov, sanitárov, laborantov a pod. dokopy) takmer rovnaká ako priemerná mzda v hospodárstve, minulý rok už bola približne 1,4-násobkom priemernej mzdy v SR. A keďže produktivita nerástla tak rýchlo a výnosy nekryli náklady, rástol neustále dlh.

Čo sa týka všetkých nemocničných zdravotných sestier, ich priemerná mzda presiahla v minulom roku 1 400 eur (stav k 3. kvartálu). To predstavuje vyše 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve a výrazne vyššiu hodnotu, ako je koeficient minimálnych mzdových nárokov tých najskúsenejších sestier so špecializáciou a pokročilou praxou z titulu zákona č. 578/2004 Z.z. a platového automatu (1,1-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR).

Vláda tak, ani nevie ako, v podstate už splnila svoj sľub z programového vyhlásenia a nemusí zvyšovať koeficienty platového automatu. Pre porovnanie, priemerná mzda všetkých nemocničných lekárov spolu, teda tých so špecializáciou aj bez nej, prevýšila v 3. štvrťroku minulého roka 3 000 eur, čo bolo 2,8-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.

V programe vlády v kapitole Finančné ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov nás však osobitne zaujala táto veta: „Vláda zavedie motivačný zásluhový systém príplatkov na základe jasne merateľných kvalitatívnych ukazovateľov, spokojnosti pacientov, dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.“ Keby v nej neboli spomenuté posledné dva faktory odmeňovania, podpísali by sme sa pod ňu. Prvá časť vety je o zásluhovosti, no jej koniec je o odmene za status. Presne v protiklade s formuláciami na inom mieste programového vyhlásenia, kde sa kladie dôraz na odmeňovanie „za kvalitu liečby, nie za jej kvantitu“, resp. „za vyliečenie, nie za liečenie“.

Odmeňovanie „podľa tabuliek“ s garantovanou pravidelnou valorizáciou mnohým aktérom v zdravotníctve vyhovuje, lebo je to relatívne pohodlné (aj z hľadiska sociálneho zmieru) a predvídateľné. Na druhej strane tak, ako je tento model odmeňovania v nemocniciach v súčasnosti nastavený, je z finančného hľadiska dlhodobo neudržateľný, generuje dlhy, prostredie priemernosti, vytvára suboptimality z hľadiska regionálnej dostupnosti rôznych kategórií zdravotníckych pracovníkov, nemotivuje k dosahovaniu lepších výsledkov a neumožňuje aktívnejší manažment ľudských zdrojov.

Podľa nás by sa preto mala posilniť variabilná motivačná zložka platov zdravotníckych pracovníkov a platový automat by sa mal zreálniť. A ak by bol odpor príliš veľký, čo keby sme začali uvažovať aspoň nad možnosťou, že by si zdravotnícky pracovník mohol vyberať, že chce byť odmeňovaný buďto najmä cez garantovaný príjem v udržateľnej výške s obmedzeným kontrolovaným rastom, alebo formou nižšieho fixného garantovaného príjmu, ale zato s možnosťou o to výrazne vyššieho nárastu variabilnej zložky platu v závislosti od dosahovania stanovených výsledkov.

Týmto by sme snáď docielili, že sa o trochu viac pohneme smerom k diferencovanejšiemu, zásluhovejšiemu odmeňovaniu na základe výsledkov a kvality odvedenej práce. Finálnym cieľom by malo byť dlhodobo udržateľné skvalitňovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom a ich väčšia spokojnosť.

Dušan Zachar
analytik INEKO

Komentár bol zverejnený 11.2.2021 v Zdravotníckych novinách.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS