Ak by štát dofinancoval len VšZP, bolo by to diskriminačné

Monika Hudecová, SITA:
Chcela by som Vás požiadať o reakciu na vyjadrenia ministra financií. Okrem iného hovoril o tom, že o finančné zabezpečenie fungovania súkromných zdravotných poisťovní sa majú starať v prvom rade ich akcionári. Ak to nezvládajú a potrebujú pomoc štátu, treba sa podľa neho baviť o tom, že štát za túto pomoc dostane aj podiel v súkromnej poisťovni. Podľa Eduarda Hegera totiž súkromné zdravotné poisťovne v dobrých časoch tvorili zisky, ktoré by práve v terajšej negatívnej situácii vplyvom koronavírusu mali použiť na dofinancovanie svojho fungovania.
Ako vnímate tento návrh? Aké riziká, negatíva alebo pozitíva by to mohlo priniesť?

Dušan Zachar, INEKO:
Aj keď nepoznám celý kontext, vyjadrenie ministra financií je nepochopením fungovania verejného zdravotného poistenia a vytvárania rovnakých a nediskriminačných pravidiel pre zdravotné poisťovne zo strany štátu. V súčasnosti určite nejde o sanovanie prípadných strát súkromných poisťovní, ale o zabezpečenie aspoň približne podobného rozsahu a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako v predkrízovom období všetkým občanom SR bez ohľadu na to, kde sú poistení.

Aj v súvislosti s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci dávnejšieho (z obdobia rokov 2003-2010) navyšovania základného imania, splácania dlhov a ďalších dotácií zo strany Slovenskej republiky pre štátnu Spoločnú zdravotnú poisťovňu a VšZP sa nedá vylúčiť, že aktuálne uvažované selektívne dotovanie VšZP zo strany štátu môže byť posúdené ako nedovolená štátna pomoc.

Zdravotné poisťovne majú mať rovnaké podmienky na podnikanie. Ak by štát v dôsledku výpadku zdrojov v súčasnej situácii dofinancoval iba štátnu VšZP, bolo by to diskriminačné opatrenie vytvárajúce na trhu výsadné postavenie pre najväčšiu poisťovňu. Ľudia poistení v Dôvere a Unione by si potom oprávnene mohli klásť otázky, že ich súčasná vládna moc považuje za občanov "druhej triedy". Pre štát by mal byť prioritný cieľ, aby mali ľudia poskytovanú kvalitnú, efektívnu a dostupnú zdravotnú starostlivosť, resp. aby bol ich život v dobrom zdraví čo najdlhší, a to bez ohľadu na to, kde sú poistení a či im starostlivosť poskytuje štátny, súkromný, samosprávny, neziskový či cirkevný subjekt. Nediskriminačné dofinancovanie zdravotníctva je možné cez navýšenie platieb za "poistencov štátu".

Ak by v dôsledku toho zdravotné poisťovne vyprodukovali neoprávnene vysoký zisk, tak je to priestor pre efektívnejšiu reguláciu zisku poisťovní, aby z nej profitovali pacienti napríklad kratším čakaním na diagnostiku a liečbu.

Pozn.: Inštitút INEKO realizuje projekty, ktoré podporujú o.i. aj zdravotné poisťovne Dôvera a Union. Nemajú žiaden vplyv na obsah výstupov a komentárov inštitútu INEKO.

Z vyjadrenia bolo citované 24.5.2020 v správe tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS