Reakcia INEKO na kritiku hodnotenia Nemocnica roka od trenčianskej župy

Andrej Luprich, MY Trenčianske noviny, Trenčianske ECHO:
Na dnešnom zasadnutí krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) schválili poslanci TSK zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v termíne od 1. januára 2020. Podľa dôvodovej správy je kvalita zdravotnej starostlivosti veľmi diskutovanou témou najmä v poslednom období. Rozličné inštitúcie napr. INEKO, alebo zdravotné poisťovne zverejňujú hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti, rebríčky kvality a podobne, ktoré majú veľkú mediálnu pozornosť, ale podľa TSK objektívne nehodnotia kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súčasnom období nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sledujú spokojnosť pacientov prostredníctvom vlastných dotazníkov, ktoré sú odlišné v jednotlivých nemocniciach. Trenčiansky samosprávny kraj má záujem zjednotiť tieto dotazníky spokojnosti a zaviesť od 1. 1. 2020 vo všetkých troch nemocniciach rovnaký dotazník spokojnosti pacienta.
Ako vnímate túto kritiku od TSK že hodnotenie INEKO nie je objektívne? Myslíte, že takýto dotazník môže priniesť iné výsledky hodnotenia nemocníc, ako boli v INEKO (Trenčianske župné nemocnice v hodnotení INEKO bývajú pravidelne na spodných priečkach)
Tu je link na pilotný prieskum spokojnosti, ktorý zverejnila župa: https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/materialy_zastupitelstva_tsk/materialy_na_xx._zasadnutie_zastupitelstva_tsk/14_navrh_na_zaved_jednotneho_dotaznika_spokojnosti_v_nsp_tsk/04_Pilotny_prieskum_spokojnosti_vysledky.pdf
Ako hodnotíte kvalitu tohto dotazníka?

Dušan Zachar, INEKO:
Oceňujem snahu trenčianskej župy zaviesť jednotný dotazník spokojnosti pacientov nemocníc, kde je zriaďovateľom. Môže to priniesť údaje, ktoré budú naprieč týmito nemocnicami porovnateľnejšie, a tým pádom môžu poskytovať manažérom, ako aj poslancom a úradníkom župy cenné doplňujúce informácie, na základe ktorých budú môcť intervenovať do oblastí, kde je potrebné zlepšovanie v najväčšej miere. Otázky dotazníka nepoznám, ale nielen otázky, ich zrozumiteľnosť a počet, ale aj hodnotiaca škála, spôsob vyplňovania formuláru, výber respondentov, spôsob a čas zberu dotazníka, garancia anonymity, reprezentatívnosť vzorky a pod. majú veľký vplyv na celkový výsledok hodnotenia. Preto je málo pravdepodobné, že výsledky dvoch od seba nezávislých meraní, kde sú odlišné tieto parametre, budú totožné.

Predstavitelia TSK sú pravdepodobne zle informovaní, keď tvrdia, že hodnotenie INEKO "objektívne nehodnotí kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti". Spokojnosť pacientov na základe dotazníkov (uvedených v legislatíve) od všetkých troch zdravotných poisťovní za všetky oddelenia nemocníc a za obdobie ostatných 4 rokov predstavuje v hodnotení INEKO - Nemocnica roka - váhu 16 %. Ostatné zložky posudzovania nemocníc tvoria vybrané indikátory kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačné skúsenosti pracovísk, náročnosť diagnóz hospitalizovaných pacientov, finančné zdravie a transparentnosť.

Čo sa týka kategórie spokojnosti pacientov, všeobecné nemocnice trenčianskej župy patria k tým priemerným. Zaujímavé je, že v pilotnom projekte prieskumu spokojnosti pacientov, ktorého výsledky zverejnil TSK, sa ukázalo, že toto hodnotenie sa príliš neodlišuje od toho z "dielne" INEKO. Dokonca pri viacerých parametroch boli výsledky z prieskumu župy horšie ako v hodnotení INEKO... Navyše pilotný prieskum župy bol príliš vzdialený od dostatočnej reprezentatívnosti vzorky, keď v ňom prevažovali najmä starší pacienti, ktorí sú z empirických skúseností menej kritickí, často chodia do nemocnice a sú tam dlho hospitalizovaní. Preto z prieskumu vyšla veľmi veľká hodnota priemerného čas pobytu v nemocnici - až okolo 10 dní, pričom podľa skutočnosti uvedenej na našom portáli kdesaliecit.SK na celej vzorke hospitalizovaných pacientov za rok 2018 trvá v župných nemocniciach TSK priemerný čas hospitalizácie pacientov okolo 6 dní
- viď: http://kdesaliecit.sk/prehlad/nemocnice/411000000/-/p/3/411000000,asc/2018/4
Toľko na margo objektívnosti...

Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje INEKO projekty, ktoré sú o.i. podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.


Z vyjadrenia bolo citované 4.12.2019 v článku na portále mytrencin.sme.sk.

 

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS