Haščák je problém a Lex Haščák tiež

Ronald Ižip, TREND:
Akých je 5 najväčších problémov Slovenského zdravotníctva?

Dušan Zachar, INEKO:
1. Zle nastavené motivácie, ktoré ovplyvňujú mnohé veci navôkol – hospodárenie, odmeňovanie, kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

2. Neudržateľný momentálny systém financovania zdravotníctva, ktorý len v malom rozsahu zohľadňuje dopyt a pouku po zdravotníckych službách v prostredí starnutia obyvateľstva, narastania podielu chronických chorôb a nedostatku zdravotníckeho personálu. Namiesto zavedenia transparentnej sociálne únosnej spoluúčasti pacientov na financovaní liečby tzv. neprioritných diagnóz sa nerovnováha medzi dopytom a ponukou teraz vyrovnáva úplatkami, čakaním, neoptimálnou kvalitou a dostupnosťou poskytovanej starostlivosti a pod.

3. Nízka intenzita konkurencie a súťaže v odvetví – často monopolné či oligopolistické postavenie hráčov na trhu, ktoré je často ešte umocňované nevhodnými reguláciami.

4. Často nefunkčný štát v pozícii kontrolóra a regulátora, ktorý má sledovať a vymáhať dodržiavanie pravidiel a podľa potreby stanovovať nové reflektujúce verejný záujem.

5. Nedostatočné znižovanie informačnej asymetrie cez poctivé meranie a zverejňovanie rôznych parametrov kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Akých 5 krokov by mal spraviť nový minister, keby našiel politickú podporu?

Mal/a by začať odstraňovať problémy uvedené v predchádzajúcich bodoch. Aby sa situácia v slovenskom zdravotníctve razantnejšie zlepšila, treba uskutočniť odpolitizovanie zdravotníctva v zmysle, aby sa nezneužívala politická moc na presdzovanie partikulárnych záujmov. Nedostatočne sa vysporiadavame so zlyhaniami a nedostatočne podnecujeme a odmeňujeme excelentnosť. Musí sa začať s obmedzovaním tzv. mäkkých rozpočtových obmedzení (soft budget constraints) a menením motivácií aktérov v systéme tým smerom, aby sa oplatilo poskytovať pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť a súčasne rozumne hospodáriť, lebo bude za to adekvátna odmena. A naopak, ak sa to nedeje, tak to musí byť pre poskytovateľov, zdravotníckych pracovníkov, zriaďovateľov a politikov nevýhodné – finančne, reputačne, politicky.

Ak by sa schválil zákon o zákaze krížového vlastníctva z dielne PS/Spolu, ako to ovplyvnilo kvalitu slovenského zdravotníctva? (Pozitívne / Negatívne / Nijako)

Bol by to zásah do súkromného vlastníctva, ktorý by asi hraničil s protiústavnosťou a neprispel by k stabilite právneho poriadku a právnej istote investorov terajších, ako aj potenciálnych. Namiesto rýchleho a prísneho potrestania protizákonného konania cez orgány činné v trestnom konaní a justíciu sa zlyhanie orgánov verejnej moci chce napraviť zakázaním krížového vlastníctva a momentálne de facto znemožnením vertikálnej integrácie v zdravotníctve, hoci neboli predložené dôkazy, že prichádza k zneužívaniu tohto postavenia. Prechodné ustanovenie navrhovaného zákona, ktoré prikazuje ponúknuť rovnaké zmluvné podmienky všetkým záujemcom, neguje pricíp selektívneho zazmluvňovania na základe parametrov výkonnosti a kvality, čo by malo za následok rovnostárske odmeňovanie a plytvanie a následne menej zdrojov pre liečenie vážne chorých pacientov. Parameter hodnoty za peniaze by sa zhoršil.

(Pozn.: V oblasti zdravotníctva realizuje INEKO projekty, ktoré sú o.i. podporené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.)


Písané 18.11.2019 pre týždenník TREND.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS