O urgentoch v SR

Roman Rokytka, KOŠICE:DNES:
V čom sú podľa vás základné nedostatky vo fungovaní urgentných príjmov nemocníc a ako by sa mali riešiť?

Dušan Zachar, INEKO:
Nedostatočné a nekvalifikované prvotné triedenie pacientov (tzv. triáž) podľa akútnosti ich stavu, pri ktorom sa rozhoduje, či pacient môže počkať alebo potrebuje okamžitú starostlivosť na urgente. Často sa napríklad v praxi stáva, že pacienti privezení záchrankou sú len z tohto titulu uprednostňovaní pred pacientmi, ktorí prišli po vlastnej osi. Nedostatočné personálne a prístrojové vybavenie urgentov. Nepodnetné prostredie a často zlá atmosféra na pracoviskách. Zlé riadenie nemocníc a ich procesov, vrátane urgentov. Zadlžovanie sa. Odmeňovanie nie na základe kvality a výsledkov práce. Nemeranie týchto aspektov. To všetko má za následok, že personál je unavený a demotivovaný. Aby sa to zmenilo, musia sa všetky tieto zložky postupne napravovať.

Podľa nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (640/2008) majú nemocnice do leta 2020 zmodernizovať urgentné príjmy tak, že tam napríklad majú byť kmeňoví zamestnanci, viac odborníkov na jednom mieste a tzv. triediaci pracovníci? Je to krok dobrým smerom alebo sú potrebné aj iné zmeny v tejto oblasti?

Áno, je to jeden z dôležitých a potrebných krokov načrtnutých aj v predošlom bode. Kruciálne však bude, či bude na to dostatok kvalifikovaného personálu a dostatok prostriedkov na ich mzdy pri ďalšom nezadlžovaní sa.

Nemocnice a lekári sa pri kritike dlhej doby čakania na urgentných príjmov bránia aj tým, že do ich zariadenia chodia pacienti, ktorí sú z iných spádových oblastí a pacienti, ktorých zdravotný stav to nevyžaduje a mali by ísť na ambulantnú pohotovosť . Je takáto obhajoba opodstatnená? Kto a ako by mal robiť „osvetu“ pacientom, aby vedeli kam a s akým zdravotnými problémami ísť?

Áno, čiastočne to je pravda. Pomôcť by tomu mohlo zvýšenie poplatku za návštevu urgentu, ktorá sa jednoznačne ukáže, že nebola z hľadiska akútnosti stavu vôbec potrebná. Tiež je nevyhnutné, aby primárny ambulantný kontakt fungoval lepšie a bol viac dostupný, čo je práve v oblasti okolia Košíc dosť veľký problém.

INEKO pri hodnotení nemocníc zohľadňuje aj dobu čakania na urgente. Prosím o usmernenie, kde môžem vyhľadať najaktuálnejšie údaje ku košickým nemocniciam?

Na našom portáli: http://nemocnice.ineko.sk/rebricky/2017/4.14|1,2,3|NONE
Treba konštatovať, že podľa údajov z Operačného strediska ZZS SR, ktoré máme k dispozícii, patrí košická Detská fakultná nemocnica a jej urgent medzi zariadenia, kde preberajú pacientov od záchraniek najrýchlejšie.Rozhovor bol zverejnený 7.2.2019 v rámci článku na portáli KOŠICE:DNES.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS