Prečo sa štátne nemocnice zadlžujú, čo treba robiť a čo bude nasledovať, ak to nebudeme robiť

Richard Nemec, Nový Čas:
Vláda prerokovala materiál o dlhu nemocníc: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26464

Čo podľa Vás spôsobuje neustály nárast dlhu najmä fakultných nemocníc?

Dušan Zachar, INEKO:
Nárast dlhu v ostatných rokoch bol istotne zapríčinený aj každoročným povinným zvyšovaním miezd zdravotníckych pracovníkov, ktoré nebolo zo strany štátu dostatočne kryté dodatočnými zdrojmi, avšak najväčší problém vidím v pokrivených motiváciách aktérov štátneho zdravotníctva (čo s predchádzajúcim tvrdením úzko súvisí). Manažéri a personál v štátnych zariadeniach nie sú dostatočne motivovaní, aby hospodárili účelne, aby poskytovali spoločnosti čo najväčšiu hodnotu za vynaložené peniaze, aby sa zlepšovali. Ak prichádza k pochybeniu, zhoršovaniu stavu či stagnácii, neprichádza pre týchto aktérov žiadny trest (exekúcie, prepúšťanie, predaj majetku, konkurz). Namiesto toho prichádza pravidelné oddlžovanie, pravidelné nárasty miezd, pravidelné znovuzvolenie politikov-populistov.

Kde by mohli nemocnice svoje výdavky znižovať?

V mnohých štátnych nemocniciach je priestor na znižovanie personálnych nákladov, ktoré tvoria väčšinu nákladov nemocnice, potom sú to úspory z účelnejšieho používania liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, z lepšieho nastavenia procesov v nemocnici a z manažovania pacienta. Nemocnice by tiež mali chcieť zvyšovať svoje príjmy z poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Aký by mal byť postup ministerstva, príp. vlády (legislatívne), ako zabrániť nárastu dlhov v budúcnosti?

Transformovať štátne nemocnice z príspevkových organizácií na akciové spoločnosti, zavádzať tzv. tvrdé rozpočtové obmedzenia pri ich hospodárení, zrušiť platový automat pre zdravotníckych pracovníkov a odmeňovať ich viac na základe zásluhovosti, merať a zverejňovať kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Sú návrhy MZ SR v predmetnom materiáli správnou a realizovateľnou cestou ako znížiť výdavky nemocníc?

Zlepšením kvality manažovania nemocníc môže prísť k zlepšeniu situácie, ale obávam sa, že to nebude stačiť. Bude treba prijať systémové opatrenia z predošlého bodu.

Je niečo podľa Vás podstatné, čo predmetný materiál neobsahuje (podnety, návrhy, dôvody súčasného stavu)?

Materiál neuvádza, že jedným z hlavných dôvodov zlého hospodárenia v štátnych nemocniciach môže byť aj prílišná ingerencia politikov do ich fungovania.

Čo hrozí bežným ľuďom, pokiaľ sa dlh bude navyšovať (zatváranie nemocníc, štrajky,...)? Môže to ohroziť chod nemocníc?

V súčasnosti je problémom, že štátne nemocnice, možno s výnimkou jednej - dvoch, sú príliš veľké a dôležité na to, aby sa mohli hneď zavrieť. A to si uvedomujú a využívajú to. Neprispieva to k tlaku na lepšie hospodárenie. Majú prakticky v mnohých oblastiach monopolné postavenie.
Ľudia však môžu pocítiť dlhodobé zadlžovanie nemocníc horším servisom, zastarávaným prostredím a vybavením, nižšou kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, neinovovaním, dlhším čakaním, horšou dostupnosťou liekov, zdravotníckeho materiálu a prístrojov a pod.
Ale v dlhšom horizonte, ak sa nezmení trend, hrozí takýmto zariadeniam postupný úpadok až zánik, prípadne môžu ešte dúfať, alebo budú prinútené hľadať pomoc od súkromných investorov.


Z odpovedí bolo citované 4.5.2017 v článku denníka Nový Čas.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS