O Programovom vyhlásení vlády pre oblasť zdravotníctva

Ján Krempaský, SME:
Zaujímal by ma Váš názor na Programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotníctva. Zaujíma ma Váš názor na to, čo je tam napísané. Čo oceňujete, že je tam napísané a naopak čo tam podľa Vás chýba? Plus k akým opatreniam v zdravotníctve tieto načrtnuté kroky smerujú?

Tomáš Zemko, Topky.sk:
Chcel by som Vas poprosit, ci by ste nemohli okomentovat, resp. zhodnotit prvky ohladom zdravotnictva v novom Programovom vyhlaseni vlady.

Dušan Zachar, INEKO:
Pozitívne hodnotím fakt, že v Programovom vyhlásení vlády SR (PVV) pre oblasť zdravotníctva som nenašiel body, ktoré by som mal potrebu nejako zvlášť kritizovať. Na druhej strane by som však privítal, keby v zdravotníckom programe novej vlády boli ciele a následné opatrenia formulované konkrétnejšie, nakoľko relatívne všeobecné konštatovania a deklarácie potom dovoľujú rôznorodé vysvetľovanie zámerov a sťažovanie kontroly plnenia PVV po uplynutí 4 rokov. Často som mal pocit, že mnohé formulácie sú koncipované opatrne, nejednoznačne, ako keby nedokončene, čím budú umožňovať do budúcnosti rôzny výklad, alternatívne prístupy a prípadne aj otvorené "zadné vrátka".

Vyzerá to tak, že nejaká zásadnejšia reforma systému nás v zdravotníctve nečaká, ale viaceré manažérske zmeny môžu prispieť k zlepšeniu fungovania nášho zdravotníctva. Ale samozrejme, konkrétne kroky, opatrenia a zákony, ktoré budú nasledovať, sú oveľa podstatnejšie na vytvorenie si reálneho obrazu o zdravotnej politike aktuálnej vlády, ktorý môže byť tak lepší, ako aj horší ako prezentované formulácie PVV. Koniec koncov, kolegovia z HPI vyrátali, že predošlá vláda nesplnila až 60 % zo svojich programových sľubov.

Pozitívne hodnotím, že v PVV sa objavujú zmienky o potrebe efektívnejšieho nakladania so zdrojmi, ako aj zvyšovania transparentnosti. Veľmi ambiciózne znie výrok, že "musí platiť princíp nulovej tolerancie voči nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov na ktorejkoľvek úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti". Lenže ako to docieliť a čo bude nasledovať v prípade nehospodárností už z PVV nie je také zrejmé. Je dobré, že MZ SR chce postupne viac presadzovať centrálne obstarávania pri štátnych nemocniciach, čím sa môžu dosiahnuť úspory z rozsahu. Kvitujem, že sa pri tom majú zverejňovať a dôsledne porovnávať ceny pri obstarávaní, vrátane špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckej techniky, čo sme aj my odporúčali. Verím, že záväzok "všetko je verejné", ak to neprináša neprimeranú komerčnú výhodu žiadnemu subjektu, bude znamenať väčšiu ochotu zverejňovať informácie o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré zbierajú MZ SR, NCZI, ÚDZS či VšZP.

Z programu vlády nie je známe, ako chce docieliť plánované zníženie spotreby liekov alebo obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. Opätovne sa má urobiť poriadok pri platbách pacientov, čo je znakom toho, že ostatná poplatková novela predošlej Ficovej vlády nebola v tejto snahe úspešná. Z viacerých nie úplne jasných čŕt PVV sa dá obrysovo dedukovať, čo si MZ SR predstavuje pod vytvorením systému viaczdrojového financovania. Pravdepodobne myslí nový minister na systém dobrovoľného pripoistenia či hradenia si nákladov za nadštandardné výkony, služby, príp. zdravotnícky materiál. Tento systém tu však máme legislatívne vytvorený už aj dnes, avšak nedokonalo a súčasne príliš široko vymedzený "základný balík" hradený s povinného verejného poistenia nevytvára dostatočné motivácie pre poskytovanie týchto nadštandardných služieb a balíkov pripoistenia. Pacient tu stále nemá jasnú predstavu, na čo všetko, dokedy a kde má nárok, a myslím si, že ani po prečítaní PVV nebude o moc múdrejší v tom, na čo bude mať asi tak zákonný nárok z verejného zdravotného poistenia a či sa jeho definovania dočká. Snáď mu aspoň pri plánovaných výkonoch pomôže stanovenie maximálnych čakacích lehôt, čo by podľa MZ SR malo pomôcť zabezpečiť skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony.

Z programu by som chcel veľmi vyzdvihnúť deklarovaný prístup, že "vláda bude pri zdravotníckych pracovníkoch podporovať a presadzovať odmeňovanie na základe zásluhového princípu". A podľa zásluh, teda väčšmi podľa výsledkov by mali byť odmeňovaní aj všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, čo však v PVV explicitne nie je vyjadrené.

DRG a eHealth fungujúce v plnom rozsahu sú povinnými jazdami.

V PVV sa opatrne hovorí aj o optimalizácii siete poskytovateľov, pričom pri optimistickom spôsobe čítania programu vlády by sa dalo dešifrovať, že možno príde aj k tomu, že nie všetky štátne nemocnice budú mať bezpodmienečnú istotu zmlúv so zdravotnými poisťovňami, a že sa menšie nemocnice budú reprofilovať z akútnej starostlivosti smerom k starostlivosti o chronických a dlhodobo chorých a tie väčšie budú poskytovať medicínsky náročné a špecializované činnosti. Je možné, že sa aj sieť špecialistov zmení. Je správne, že sa naďalej dáva dôraz na primárnu ambulantnú sféru a integrované poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zaujímavo a inovatívne znie, že sa má zabezpečiť zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VšZP a v ÚDZS. Nezávislosť ÚDZS však treba posilniť aj tým spôsobom, aby nebol jeho riaditeľ odvolateľný bez udania závažných dôvodov vládou, pričom by stálo za to pouvažovať aj nad tým, či by ho nemala voliť napr. NR SR.

Ohľadne potreby modernizácie infraštruktúry v slovenskom zdravotníctve nájdeme v PVV len nekonkrétne deklarácie typu, že "je nutné vytvoriť účinné dlhodobé opatrenia na zabezpečovanie obnovy a modernizácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu", a že "vláda vytvorí predpoklady pre pravidelnú ročnú investíciu do obnovy a rozvoja zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu". Ale aké opatrenia, aké predpoklady?! Pri otázke novej UNB vláda nehovorí, či ju postaví ako PPP alebo ako vlastnú investíciu. Isté je, že tu je záväzok jej vybudovania a odovzdania do prevádzky počas funkčného obdobia tejto vlády.

V PVV mi najviac chýba vysporiadanie sa s problémom obrovskej zadlženosti štátnych nemocníc, nastavenia správnych automatických pravidiel a motivácií, aby sa zadlžovanie v budúcnosti neopakovalo, ako aj s problémom dlhodobej finančnej neudržateľnosti zdravotníctva.

V PVV mi tiež chýba zmienka, že vláda bude podporovať zvyšovanie kvality a transparentnosti v zdravotníctve aj prostredníctvom zavedenia zrozumiteľného systému merania a zverejňovania produkcie, kvality a efektívnosti poskytovateľov a ich následného odmeňovania aj na základe indikátorov kvality a efektívnosti.


Zo stanoviska bolo citované 14.4.2016 v článku denníka SME a v článku na portáli Topky.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS