O certifikácii a akreditácii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Katarína Šterbová, Zdravotnícke noviny:
Akym sposobom hodnotite kvalitu v ustavnych zdravot. zariadeniach (ZZ) v rámci ocenenia Nemocnica roka? Ako su vysledky hodnotenia zohladnene napriklad poistovnou, pacientmi?

Dušan Zachar, INEKO:
Chcel by som upozorniť, že údaje použité pri ocenení Nemocnica roka 2015 komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o fragmente ich činnosti na základe nateraz dostupných vybraných údajov od verejných orgánov a databáz, z vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľov poisťovniam, resp. z vlastného výskumu. Najmä indikátory kvality nezohľadňujú rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc prichádzajú (napr. zdravotný stav, diagnózy), a preto bez tzv. rizikového váženia (teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe) nie sú vždy priamo porovnateľné medzi rôznymi zariadeniami.
Nemocnice, ktoré prešli základnými kvalifikačnými kritériami – komplexnosťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti a dostatočnou veľkosťou vzorky skúmaných ukazovateľov, sme porovnávali v rámci dvoch kategórií – štátne fakultné a všeobecné nemocnice, a to na základe hodnôt dvanástich ukazovateľov v troch hlavných skupinách ukazovateľov: spokojnosť pacientov, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a hospodárenie a transparentnosť informácií. Každý z ukazovateľov mal určenú svoju váhu na celkovom hodnotení.

Primárnou ambíciou nášho projektu nie je, aby jeho výsledky boli zohľadňované poisťovňami pri nákupe zdravotnej starostlivosti, hoci ak bude niečo z nášho projektu pre ne inšpirujúce, budeme radi, nakoľko aj platná legislatíva, konkrétne zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach hovorí, že poisťovne sú pri uzatváraní zmlúv povinné okrem rôznych iných faktorov a kritérií zohľadniť aj nimi vytvorené poradie poskytovateľov podľa ich úspešnosti pri plnení indikátorov kvality.

Meraním a zverejňovaním údajov chce INEKO pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť a vytvoriť aj účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zariadeniam sa zlepšovať. Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu.

V Cesku kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ZZ hodnotia aj akreditacne komisie, ktore im udelia certifikat, ktory ma garantovat, ze zdravot. zariadenia sa riadia postupmi podla presne stanovenych kriterii. Ziskanie certifikatu ma odrazat kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a mieru bezpecnosti v ZZ. U nas ho uz ziskali tri polikliniky zo siete ProCare.
Ako vnimate taketo certifikovanie nemocnic? Ako by to mohlo zdravot. zariadeniu pomoct?

Na trhu jestvuje spústa rôznych certifikačných či akreditačných firiem, ktorým poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pravidelne platia za vydávanie akreditácií či certifikácie systémov riadenia kvality. Odhadom by som povedal, že nejaký certifikát má hádam už každá naša nemocnica, hoci je aj zadlžená a nemá práve najlepšie výsledky liečby. Často posudzujú certifikačné agentúry len formálnu zhodu procesov s nimi nastaveným štandardom, pričom sa v realite vôbec nemusí napĺňať. Limitom mnohých certifikácií či akreditácií je, že sa primárne nezaoberajú kvalitou a výsledkami liečby, ale najmä formálnou zhodou procesov so štandardom. Ak sú klinické a neklinické procesy, ktoré sa majú štandardizovať, vybrané vhodne a sú aj reálne zdravotníckymi pracovníkmi a manažmentom každodenne plnené, vytvárajú samozrejme predpoklad pre kvalitnú a bezpečnú liečbu pre pacientov. Toto je plus pre pacienta. Nevýhodou je, že sa podrobné výsledky akreditácie nemocnice väčšinou v našom prostredí nezverejňujú, a takisto verejnosť nevie rozlíšiť renomé jednotlivých agentúr. Nevie preto plnohodnotne porovnávať jednotlivé zdravotnícke zariadenia a nevie ani, aký štandard by mala spĺňať nemocnica s tým-ktorým certifikátom či akreditáciou. Svetovo uznávaná akreditačná autorita, akou je Joint Commision International, napríklad posudzuje pri komplexnej medzinárodnej akreditácii nemocnice stovky parametrov, pričom u nás sú bežné národné akreditácie, kde sa posudzujú “len” desiatky parametrov.

Samozrejme viac informácií o kvalite jednotlivých certifikácií a akreditácií majú zdravotné poisťovne, ktoré by mohli pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi tento aspekt zohľadňovať. Môže im to dať lepší a garantovanejší obraz o kvalite procesov jednotlivých zariadení.


Z odpovedí bolo citované 11.2.2016 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS