O DRG na Slovensku

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
ÚDZS v súlade so závermi Riadiaceho výboru DRG navrhuje v roku 2016 ostrú prevádzku DRG s neutrálnym financovaním počas jedného roka. To znamená, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti by v budúcom roku videl úhradu za hospitalizačný paušál v systéme DRG, avšak platba za ukončenú hospitalizáciu by bola podobne ako doteraz zmluvne dohodnutá na daný rok s príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Ako vnímate tento postup?

Dušan Zachar, INEKO:
Je to logický postup, aby sa všetci aktéri postupne pripravili na túto veľkú zmenu pri klasifikovaní a financovaní lôžkovej starostlivosti, aby neboli hneď “obarení vriacou vodou” bez možnosti spoznať systém DRG aj v praxi, a aby si uvedomili rozdiely. Tiež je v takom prípade väčší priestor na vychytanie rôznych problémov, ktoré určite vzniknú, ešte pred ostrým uplatňovaním DRG v plnej funkcionalite.

Čo konkrétne to pre nemocnice znamená?

Z hľadiska financovania sa v tomto prechodnom roku pre nemocnice nič nemení, avšak budú musieť začať vykazovať zdravotnú starostlivosť aj v systéme DRG, čo si vyžiada určite zvýšené počiatočné transakčné náklady z titulu personálnych a administratívnych nákladov nemocníc (viac času bude treba zo začiatku na adaptáciu sa na nový systém, duplicita vykazovania, softvér), ako aj z úvodných nepresností a korekcií pri kódovaní podľa predpísaných šablón.

Ako celkovo vnímate zavádzanie DRG systému, bude pre poskytovateľov znamenať aj konkrétne úspory kde sú dôvody niekokoľkoročného oneskorenia?

Implementácia DRG-sytému je nevyhnutná. Už včera bolo neskoro. Platby nemocniciam na základe klasifikačného systému DRG a samotný DRG nesú v sebe potenciál vyššej transparentnosti, väčšieho poriadku, jasnejšie definujú produkt nemocnice, potenciálne zvyšujú efektívnosť, znižujú dobu hospitalizácie, zvyšujú počet odliečených pacientov a umožňujú lepšie porovnávanie výkonov vnútri nemocnice, ako aj medzi jednotlivými zariadeniami.
Tak ako aj pri eHealth, tak aj pri zavádzaní DRG-systému určite existujú latentní odporcovia tohto procesu vnútri zdravotníckeho sektora, nakoľko sa jeho implementovaním môžu zmeniť toky financií smerom k efektívnejším poskytovateľom a ešte väčšmi sa odkryje neporiadok v neefektívnych zariadeniach. Doplatiť by na to mohli aj štátne zariadenia. Tomu sa však štát bude snažiť aj v rámci DRG predísť, a preto existuje riziko opätovného zvýhodňovania štátnych nemocníc, aj keď určité prechodné obdobie v prípade hroziaceho výraznejšieho poklesu príjmov je opodstatnené. Kľúčové bude, aby DRG nepriniesol štátnu reguláciu cien, ale aby bolo zdravotným poisťovniam ponechaná možnosť selektívneho kontraktingu, nakoľko v opačnom prípade nebudú môcť lepšie odmeniť kvalitnejšieho poskytovateľa a prídu tak o jednu z mála možností ako medzi sebou súťažiť a odlišovať sa od seba.


Odpovede boli publikované 12.11.2015 v rubrike Názory Zdravotníckych novín.
 
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS