O vysokej úmrtnosti Slovákov na rakovinu

Ján Krempaský, SME:
V denníku SME pripravujem veľkú (5-stranovú) prílohu o rakovine. Jednou z tém, ktorej sa chcem venovať, je vysoká a rastúca úmrtnosť (v porovnaní s 90. rokmi minulého storočia aj s poslednými 2011 až 2014) obyvateľov Slovenska na rakovinu. O vyššej úmrtnosti na rakovinu v porovnaní s 90. rokmi ste písali v nedávno zverejnenej analýze Ako Slovensko zaplatí za neliečenie zdravotníctva. V súvislosti s tým mám na vás otázku:

  • Prečo je podľa vás na Slovensku vyššia úmrtnosť na rakovinu ako v 90. rokoch, keď vo väčšine krajín OECD aj EÚ za toto obdobie klesla?
  • Nemáte, prosím aj nejaký graf (alebo aspoň link naň), ktorý ukazuje, že úmrtnosť na rakovinu na Slovensku je vyššia v porovnaní s 90. rokmi minulého storočia?

Ján Kovalčík, iNEKO:
Je to primárne otázka na onkológov a tiež rezort zdravotníctva. Oni by mali analyzovať dôvody a hľadať riešenia. To, čo sa nám z dostupných údajov javí ako podložené alebo vysoko pravdepodobné, nájdete v analýze – pokojne citujte, napr.:

str. 23:
Mimoriadne veľká časť populácie SR – obzvlášť vo veku nad 45 rokov – necvičí, resp. nemá pravidelnú pohybovú aktivitu na potrebnej úrovni. Takýto životný štýl nielenže nepomáha eliminovať účinky stresu, ktorý negatívne pôsobí na zdravie, ale tiež zhoršuje následky nevyváženého stravovania (nevhodná skladba tukov, nadpríjem cukrov, soli i bielkovín, výrazný nedostatok vlákniny – napríklad zeleninu má denne v jedálnom lístku iba polovica populácie SR). To spolu s ďalšími faktormi popísanými v druhej časti tejto kapitoly prispieva k mimoriadne vysokej morbidite (chorobnosti) i mortalite na srdcovocievne choroby, ale aj na ochorenia tráviacej sústavy či tie nádorové ochorenia, ktoré s nevhodnou životosprávou úzko súvisia (napr. rakovina hrubého čreva i ďalších orgánov tráviacej sústavy).

zo str. 27:
Priemerný počet úmrtí na rakovinu v SR na 100 000 obyvateľov prevyšuje o pätinu priemer OECD. Slovensko patrí k najhorším v OECD (je druhé po Maďarsku) aj v EÚ (tretie po Maďarsku a Chorvátsku). Najúspešnejším krajinám sa za ostatné dve dekády (1990 – 2011) podarilo znížiť počet úmrtí na rakovinu najviac o štvrtinu, teda výrazne menej než pri chorobách srdca a ciev. Slovensko sa do roku 2010 radilo do skupiny s iba nepatrným zlepšením, realita je žiaľ ešte horšia. Revidované údaje za rok 2011 ukázali, že úmrtnosť na rakovinu v SR je dokonca mierne vyššia než bola začiatkom 90. rokov. Pritom pokrok v liečbe a najmä včasnejšia diagnostika nádorových ochorení za toto obdobie zlepšil šance na prežitie pacientov s diagnostikovanými nádormi. Prinajmenšom tých, ktorí využili možnosti včasného skríningu a nádory im boli zachytené a liečené v skorších štádiách.
Dôvody neklesajúcej úmrtnosti by mali byť analyzované, identifikované a v rámci možností eliminované konkrétnymi opatreniami zdravotnej politiky, v skutočnosti sa to v potrebnej miere nedeje. Dokonca nie je adekvátne zabezpečený ani zber údajov – posledné komplexné dáta o incidencii (počte nových prípadov) nádorových ochorení sú v SR k dispozícii za rok 2008.

Zo starších údajov i z novších odhadov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny je zrejmé, že aj medzi nádorovými ochoreniami Slovensko najviac prevyšuje európsky priemer práve pri tých, ktorým možno predchádzať, keďže súvisia so životným štýlom, najmä stravovacími návykmi. Pri väčšine orgánov tráviacej sústavy sa Slovensko počtom nových prípadov i úmrtnosťou na rakovinu radí k trom najhorším spomedzi 40 krajín Európy!

Dopĺňam 2 príklady:

1) Nádory hrubého čreva a konečníka – najvyššia incidencia a tretia najvyššia mortalita v Európe (viď http://eco.iarc. fr/EUCAN/Cancer.aspx?Cancer=10) súvisí s nízkym príjmom vlákniny. Na tanieri obyvateľov Slovenska príliš často chýba zelenina, ovocie, ale aj strukoviny či cereálie (grahamové pečivo či cestoviny).

2) Nádory ústnej dutiny a hltana u mužov – druhá najvyššia incidencia i mortalita v Európe (viď http://eco.iarc.fr/ EUCAN/Cancer.aspx?Cancer=133) pravdepodobne súvisí s nadmernou konzumáciou destilátov v kombinácii s fajčením. Až 46 % spotreby čistého alkoholu v SR pripadá na tvrdý alkohol (destiláty), čo je najvyšší podiel v celej EÚ.

S grafom vývoja onko-mortality v SR je to problematické. V publikácii OECD (viď pozn. 32 v analýze: Health at a Glance 2013: OECD Indicators, str. 31) je porovnanie za 1990-2011, ale ešte s nerevidovanými údajmi o príčinách mortality v SR. Revízia síce ukázala vyšší počet úmrtí v spojení s rakovinou, avšak je k dispozícii iba od roku 2011, takže korektný časový rad chýba. Ale verím, že onkológovia Vás nasmerujú aspoň na dobrý zdroj údajov o počte nových prípadov.


Z vyjadrení bolo citované 11.9.2015 v článkoch témy denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS