O Národnom akčnom pláne prevencie obezity na roky 2015-2025

Martina Chudá, Hospodárske noviny:
Chceli by sme Vás poprosiť, či by ste nám mohli stručne okomentovať niektoré z aktivít Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015-2025. Potrebovali by sme, aby ste nám pri každom uviedli napríklad možnosť ako by sa mohla daná aktivita zaviesť do praxe, ako by to fungovalo, aký je jej zmysel, potreba či prínos. A pri každom Vás prosíme tiež uviesť, či ide o dobré/potrebné opatrenie alebo zlé/nepotrebné. Ide o tieto priority:

 • Zamerať sa v rámci Poradní zdravia na matky s deťmi na materskej dovolenke. V materských a oddychových centrách robiť osvetu o zdravom životnom štýle a prevenciu obezity.
 • Podporovať rozvoj školského stravovania a zmenu stravovacích návykov detí v školách. Poskytnúť alternatívu školských bufetov a tým, zvýšiť dennú spotrebu čerstvého ovocia a zeleniny, zdravú výživu a príjem vody.
 • Podporovať správny pitný režim a znížiť príjem sladených nápojov.
 • Zabezpečiť, aby v predškolských zariadeniach, školách, športových kluboch alebo iných rekreačných miestach pre deti, neboli umiestnené reklamy na potraviny a nápoje s vysokým obsahom soli, tukov a cukrov.
 • Zlepšiť nutričné označovanie potravín podľa predpisov Európskej únie a usmernenia týkajúceho sa označovania výživových a zdravotných tvrdení.
 • Propagovať programy „školské ovocie“ a „školské mlieko“ u detí. Ale podporovať aj správnu životosprávu u tehotných žien, starších ľudí či iných komunít, kde
  je príjem domácnosti veľmi nízky.
 • Podporovať pohybové aktivity detí a mládeže prostredníctvom občianskych združení v oblasti športu.
 • Vypracovať a zaviesť do praxe, aby mohli deti dochádzať bezpečne peši alebo bicyklom do školy a aby mohli voľný čas tráviť bicyklovaním. Okrem
  iného aj kampaňou: „Do školy na bicykli“.
 • Zabezpečiť primerané športové zariadenia zadarmo alebo za nízke ceny v rámci miestnych a regionálnych spoločenstiev pre uľahčenie športových aktivít počas a po
  škole. Taktiež budovanie detských dopravných ihrísk.
 • Rozvíjať databázy zloženia národných jedál. A docieliť tak hlásenia o dostupnosti, nutričnom stave, kvalite potravín, potravinových návykoch a úrovni fyzickej aktivity a športu rôznych vekových a sociálno-ekonomických skupín.
 • Vytvoriť národnú databázu detskej obezity.
 • Vyvíjať databázu obezity u dospelých.


Ján Kovalčík, INEKO:
Z Vašich otázok usudzujem, že aj Vám v materiáli chýba konkrétnejšia predstava, ako MZ SR resp. vláda SR mienia deklarované ciele dosiahnuť. Pri väčšine cieľov sú totiž ako aktivity uvedené opäť len ciele, resp. zámery bez jasnej špecifikácie konkrétnych aktivít a primeraných zdrojov na ich zabezpečenie. Nezdá sa mi primerané ani zodpovedné takýto zásadný nedostatok prekryť úvahami (mňa alebo kohokoľvek iného) o tom, ,,ako by sa mohla daná aktivita zaviesť do praxe, ako by to fungovalo, aký je jej zmysel, potreba či prínos”. Práve o tomto mal byť Akčný plán!

Z materiálu (ani z predchádzajúcich správ o plnení Národného programu prevencie obezity v SR za roky 2008-2010 a 2010-2013) sa nedočítame, prečo ani po mnohých rokoch existencie programu nedochádza k ústupu obezity, iba sa konštatuje pokračujúce zhoršovanie. Je teda otázne, či ministerstvo vôbec vyhodnotilo, ktoré z doterajších aktivít sa osvedčili (a treba ich posilniť), a ktoré nie (a treba ich vypustiť).

Ak v kapitole o financovaní MZ SR píše, že na každú zo siedmich prioritných oblastí aktivity potrebuje po 10 000 € ročne (na jednotlivé aktivity teda pripadá zlomok z tejto sumy), obávam sa, že o konkrétnych aktivitách a ich rozdielnej náročnosti nemá predstavu. Alebo nepovažuje túto tému za skutočnú prioritu a vedeniu rezortu zdravotníctva stačí, že si predložením materiálu formálne splnilo úlohu predložiť takýto materiál do vlády do júna 2015.

Akčný plán na 10-ročné obdobie k takejto zásadnej téme by si zaslúžil podstatne vyššiu kvalitu. Mal by sa oprieť o serióznu odbornú diskusiu, predložiť konkrétne opatrenia s potenciálom priniesť želaný výsledok a uchádzať sa o ich primerané financovanie. Ak vláda schváli materiál bez zásadného dopracovania, obávam sa, že zostane skôr slohovým cvičením ako reálnym akčným plánom na dosiahnutie potrebnej zmeny nebezpečného trendu rozširovania obezity.

Iba na papieri, bez adekvátneho financovania, primeraných aktivít i výsledkov zostáva na Slovensku väčšina programov primárnej prevencie chronických ochorení, čo takisto indikuje, že pre vedenie rezortu nie sú skutočnou ale iba predstieranou prioritou.


Ak sa tejto téme ešte budete venovať, dávam do pozornosti našu nedávno dokončenú analýzu – o stravovacích zvyklostiach píšeme v 2. kapitole, najmä na str. 32-34:

Z našich odporúčaní by v boji s obezitou pomohli napr. tieto:

 • Zosúladiť receptúry a iné usmernenia pre zariadenia spoločného stravovania detí v predškolskom a školskom veku so zásadami zdravej výživy a odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľstvo v SR v príslušných vekových skupinách.
 • Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pracovníkov zariadení spoločného stravovania (najmä školských a závodných jedální) v otázkach zdravej výživy a odporúčaní pre nutrične vyváženú stravu.

Fakt, že stravovanie v jedálňach je zdravšie ako strava postavená na slaných chipsoch, kole a sladkostiach, ešte neznamená, že jedálne ponúkajú nutrične vyváženú stravu. Žiaľ, realitou je skôr veľmi nízke zastúpenie vlákniny, nevhodná skladba tukov a priveľa soli. A tiež biedne znalosti väčšiny zamestnancov zariadení spoločného stravovania v otázkach zdravej výživy.
Žiaľ, tento problém si kompetentní na Slovensku zatiaľ ani nepripúšťajú.


Vyjadrenie bolo písané 5.8.2015 pre Hospodárske noviny.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS