O Národnom programe reforiem 2015 v rezorte zdravotníctva

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Prosím, okomentovali by ste nám zámery v zdravotníctve v predkladanom Národnom programe reforiem 2015?

Dušan Zachar, INEKO:
Národný program reforiem 2015 pre oblasť zdravotníctva neponúka nejakú komplexnú víziu ako zmeniť slovenské zdravotníctvo, aby fungovalo lepšie dlhodobo. Z pohľadu na neradostný vývoj časového radu údajov o rokoch zdravého života v SR vyzerá cieľ dosiahnuť v roku 2020 úroveň 60 rokov ako nedosažiteľný. Samozrejme, ak sa nepoužijú nejaké “grécke štatistiky”. Takisto je zvláštne, že vládny materiál stanovuje cieľ dosiahnuť v roku 2015 vyrovnané hospodárenie štátnych nemocníc bez potreby dodatočnej finančnej pomoci od štátu a taktiež znížiť ich zadlženosť, pričom v tom istom dokumente nájdeme zároveň aj graf, ktorý predpokladá kontinuálne zvyšovanie záväzkov po lehote splatnosti v nasledujúcich rokoch a údaje o hospodárskych výsledkov štátnych nemocníc za uplynulý rok zas hovoria o zvyšujúcej sa strate týchto zariadení.

Je dobré, že sa ministerstvo zdravotníctva snaží motivovať štátne zariadenia, aby hospodárili vyrovnanejšie, aby nakupovali efektívnejšie (nie som si však istý, či cenové stropy sú práve tým najoptimálnejším riešením), ale v slovenskej realite sa ukazuje, že zvýšená manažérska snaha o lepšie hospodárenie a finančné riadenie pri absencii systémových zmien síce môže priniesť čiastkové úspechy, ale sú to väčšinou len krehké úspechy krátkodobého charakteru. Opatrenia takéhoto typu sú pritom relatívne ľahko revidovateľné. To môže platiť aj pre avizované 5-ročné rozvojové plány nemocníc, ktoré sa majú začať uplatňovať tesne pred voľbami.

Oceňujem zmienku o povinných nezávislých auditoch nemocníc, ako aj ambíciu optimalizovať prevádzkové procesy, personál a lôžka v ústavných zariadeniach. Pozitívne vnímam aj posilňovanie kompetencií všeobecných lekárov. Skeptický som pri plánovaných integrovaných centrách zdravotnej starostlivosti. Ich výsledkom bude pravdepodobne hlavne vyčerpanie eurofondov.

Je už povinnou jazdou, že sa v programe reforiem spomínajú meškajúce projekty DRG, diagnosticko-terapeutické štandardy, a e-Health, pričom najmä pri tom poslednom je veľkou otázkou efektívnosť vynaložených prostriedkov, keďže už viaceré prvky elektronizácie zdravotníctva vyvinuli a začali ich uplatňovať súkromné subjekty, a to rádovo za oveľa menší peniaz.

A nakoniec dúfam, že za formuláciou o zavedení nemocničného expertného informačného systému, ktorý by mal “poskytovať ekonomické, personálne a klinické dáta pre zostavovanie interne/externe porovnateľných pomerových ukazovateľov” a mal by “slúžiť ako nástroj na stanovovanie cieľov pre zlepšenie hospodárenia a na kontrolu stavu plnenia” cieľov, sa skrýva aj uvedomenie si potreby dobrého merania a zverejňovania parametrov kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.


Komentár bol uverejnený 23.4.2015 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS