INEKO pripravuje portál o kvalite a efektívnosti nemocníc

Jana Čunderlíková, tlačová agentúra SITA:
Chcela by som vás požiadať o informácie k iniciatíve INEKO vytvoriť webový portál, ktorý by v užívateľsky prijateľnej podobe poskytoval návštevníkom údaje o kvalite toho ktorého poskytovateľa ZS.

Aké všetky údaje by mal tento portál návštevníkom poskytovať?

Dušan Zachar, INEKO:
Zoznam ukazovateľov kvality a efektívnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti bude vychádzať z indikátorov kvality v súčasnosti používaných v SR, ako aj zo zoznamu indikátorov, ktoré sa využívajú v zahraničí. Niektoré ukazovatele vyvíjame pre účely portálu sami. Hlavnými kritériami pre výber indikátorov bude ich dostupnosť a relevantnosť.

Verejnosť by sa na portáli mala dozvedieť základné informácie o poskytovateľovi, údaje o jeho hospodárení, zo všetkých troch zdravotných poisťovní agregované dáta, ktoré sa sledujú pri zákonom stanovených indikátoroch kvality, vrátane spokojnosti pacientov, ďalšie indikátory kvality a efektívnosti, ktoré sú nad rámec súčasnej legislatívy v SR, informácie o priemerných čakacích dobách v jednotlivých nemocniciach, údaje o súťaživosti dodávateľov v tendroch nemocníc a blok informácií o ich transparentnosti, komunikácii a prístupe k pacientom.

Bude obsahovať nielen hodnotenie kvality, ale aj prehľadný rebríček PZS od tých najlepších po najhorších?

Portál by mal umožňovať najmä tieto funkcie:

  • jednoduché vyhľadanie konkrétneho poskytovateľa (v prvej fáze len ústavnej ZS) a zobrazenie jeho profilu podľa definovaných, resp. užívateľom zvolených kritérií,
  • zoradenie poskytovateľov v porovnateľnej skupine podľa zvolených parametrov kvality a efektívnosti, resp. ich kombinácie (v ďalšej fáze projektu, v ďalších rokoch, jeden komplexný rating (rebríček) poskytovateľa a jeho oddelení),
  • porovnanie plnenia ukazovateľov daného poskytovateľa v čase (podľa rokov), s priemerom v príslušnej skupine poskytovateľov, ako aj s vybraným konkrétnym poskytovateľom.

Bude vypracovaný na úrovni PZS, alebo v prípade nemocníc aj na úrovni jednotlivých oddelení?

Portál bude informovať verejnosť o jednotlivých poskytovateľoch v prvej fáze “len” ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ideálne chceme pri viacerých ukazovateľoch, ak budú dostupné údaje, ísť na úroveň jednotlivých nemocničných oddelení, lebo pre pacienta chystajúceho sa na operáciu sú takéto informácie oveľa užitočnejšie ako napríklad celkové hodnotenie nemocnice. Pretože ak sa chystá napríklad na operáciu bedrového kĺbu, tak si chce vybrať čo možno najkvalitnejšie ortopedické oddelenie a menej ho zaujíma, akú kvalitnú zdravotnú starostlivosť dotyčná nemocnica poskytuje v oblasti pôrodníctva, geriatrie alebo pediatrie.

Z akých údajov budete pri hodnotení kvality čerpať (výstupy zdravotných poisťovní, vlastný prieskum medzi pacientmi atď.)?

Je to mix zdrojov, pričom realizujeme aj vlastný výskum. Veľkú časť údajov poskytli zdravotné poisťovne, pričom však musím s veľkým poľutovaním konštatovať, že štátna VšZP nám väčšinu našich žiadostí o poskytnutie informácií zamietla, čo je podľa nás v príkrom rozpore s verejným záujmom, a je to škoda, lebo široká verejnosť by s údajmi od VšZP získala informáciu so silnejšou výpovednou hodnotou. Niektoré údaje poskytli zriaďovatelia nemocníc, MZ SR, ÚDZS a veríme, že veľký set informácií získame od NCZI. Plánujeme sa tiež obrátiť s dotazníkom na jednotlivých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Aj návštevnici portálu budú mať možnosť vyjadriť na portáli svoje skúsenosti s jednotlivými zariadeniami.

Prečo INEKO prišlo s takouto iniciatívou?

V každej oblasti, kde panuje vysoká informačná asymetria, a zdravotníctvo takou oblasťou nesporne je, platia zákony ponuky a dopytu len obmedzene, čo prináša so sebou vysoké riziko neefektívneho použitia obmedzených zdrojov, t.j. plytvanie, resp. nevyužívanie kapacít, potenciálu. Riešením je v takom prípade zvyšovanie transparentnosti. Informovaná verejnosť si bude vedieť kvalifikovanejšie vybrať poskytovateľa, čím na nich vytvorí väčší tlak na zvyšovanie kvality a efektívnosti. Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je jedným z kľúčových predpokladov na to, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu, a aby sa tak zvyšovala celková úroveň kvality slovenského zdravotníctva.

V súčasnosti hodnotia PZS zdravotné poisťovne cez indikátory kvality, vo finále však môže jedno zdravotnícke zariadenie dostať tri rôzne hodnotenia – od každej poisťovne iné. Nemala by sa preto zberom a vyhodnocovaním takýchto údajov zaoberať len jedna nezávislá inštitúcia, ktorá by vyhodnotila kvalitu PZS celkovo? Ktorá inštitúcia by mohla plniť takúto úlohu?

Áno, ideálnym stavom by bolo, keby komplexné hodnotenie poskytovateľov uskutočňovala politicky nezávislá inštitúcia, ktorá by nebola v konflikte záujmov, pričom by nemuselo ísť výlučne o jeden subjekt. V súvislosti s touto aktivitou by mala byť viaczdrojovo financovaná.


Z odpovedí bolo citované 1.8.2014 v tlačovej správe agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS