O prezentovaných výsledkoch hospodárenia štátnych nemocníc zo strany MZ SR II.

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Môžem Vás poprosiť o Váš komentár k prezentovaným úspechom MZ SR pri hospodárení štátnych nemocníc?

Dušan Zachar, INEKO:
Iste je dobré, keď niektoré nemocnice dokážu zlepšovať svoje čiastkové
hospodárske výsledky - výsledky z bežnej prevádzkovej činnosti, ale to
je na celkové hodnotenie a posúdenie hospodárenia štátnych nemocníc
príliš málo. Treba mať pri ňom totižto zároveň na zreteli nemenej
dôležité ďalšie ukazovatele – napríklad výšku príjmov od zdravotných
poisťovní, ktoré medziročne narástli o 50 mil. EUR, celkový hospodársky
výsledok nemocníc, teda aj po odpisoch, prípadnú zmenu rozsahu a kvality
zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom a samozrejme vývoj
zadlženosti. A práve pri poslednom ukazovateli, ak sú čísla MZ SR presné
a hodnoverné, prišlo v roku 2013 oproti roku 2012 k rýchlejšiemu tempu
rastu záväzkov po lehote splatnosti, teda zadlženosti štátnych nemocníc.
Kým v roku 2012 narástol dlh štátnych nemocníc o vyše 72 mil. EUR, v
minulom roku sa podľa údajov MZ SR dlh zvýšil o vyše 95 mil. EUR. Aj dlh
štátnych nemocníc voči Sociálnej poisťovni rástol v roku 2013 rýchlejšie
ako v roku 2012.

Možno teda konštatovať, že sa ministerstvu a štátnym nemocniciam zatiaľ
nepodarilo znížiť tempo rastu zadlžovania, ba práve naopak, tempo sa
zvýšilo. Štátne nemocnice síce vykazujú nižšiu prevádzkovú stratu, ale
zato v oveľa väčšej miere neplatia svojim dodávateľom.

Komentár bol zverejnený 27.2.2014 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS