O vedľajšom úväzku a konflikte záujmov riaditeľa UNLP a predsedníčky ÚDZS

Roman Rokytka, Košický KORZÁR:
Keďže organizácia INEKO nedávno spracovala analýzu vedľajších pracovných úväzkov lekárov štátnych nemocníc, obraciam sa na Vás s prosbou o vyjadrenie k podobnému problému:

Riaditeľ UNLP Košice L. Rosocha ( vo funkcii od apríla 2012) pracuje aj ako lekár (gynekológ – pôrodník) v neštátnej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii. Zariadenie prevádzkuje firma Gynastar, s.r.o. Spoločníkom a konateľom Gynystar je Rosochov syn (r.1991), ktorý nie je lekár. Predtým bola spoločníkom a konateľom firmy Rosochova manželka.

Na riaditeľa univerzitnej nemocnice sa vzťahuje zákon o výkone prác vo verejnom záujme. Podľa neho vedúci zamestnanec s funkciou štatutárneho orgánu nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť

Dostáva sa riaditeľ štátnej nemocnice prácou v súkromnej ambulancii do rozporu so zákonom o výkone prác vo verejnom záujme?
Ak to považujete za potrebné, prosím Vás aj o komentár k tejto veci: Druhým spoločníkom Gynastar je Marianna Pažinková, predtým bol spoločníkom Peter Pažinka. Ide o dcéru a manžela Moniky Pažinkovej, predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Úrad pre dohľad rieši ročne asi 40 – 50 podnetov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v UNLP Košice.

Dušan Zachar, INEKO:
Ak za svoju prácu v súkromnej ambulancii berie riaditeľ štátnej nemocnice nejakú odmenu, tak je to bezpochybne v rozpore so zákonom o výkone prác vo verejnom záujme, ktorý zakazuje vedúcim zamestnancom – štatutárom podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Ak by aj riaditeľ UNLP pracoval v neštátnom zdravotníckom zariadení Gynastar, s.r.o. bez nároku na odmenu, tak je takáto činnosť podľa mňa aj tak v rozpore minimálne s duchom zákona, keďže z jeho práce by mala priamy finančný osoh jeho blízka osoba – syn, ktorý je spoločníkom a konateľom firmy Gynastar.
Za upozornenie stojí tiež fakt, že v prípade firmy Gynastar čelí vážnemu konfliktu záujmov nielen riaditeľ UNLP, ale aj riaditeľka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorých blízki príbuzní (deti, resp. manželia) boli, resp. stále sú spoločníkmi a konateľmi firmy Gynastar. ÚDZS je pritom dohliadajúcim orgánom nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou tak v UNLP, ako aj v zariadení Gynastar.

Aký je účel uvedeného obmedzenia v zákone o výkone prác vo verejnom záujme a aké následky v prípade Rosochu môžu nastať, keď toto obmedzenie nie je rešpektované?
Kto a ako by mal tento problém riešiť?

“Zákaz konkurencie”, teda o.i. i zákaz vykonávania inej zárobkovej činnosti vedúcich pracovníkov je možné považovať ako jedno z opatrení zabraňujúcich konfliktu záujmov. Zmyslom zákazu podnikania alebo vykonávania inej zárobkovej činnosti je teda to, že ďalšia práca, resp. pracovný úväzok by mohol negatívne vplývať na nestrannosť a nezaujatosť vedúceho pracovníka, čo by sa mohlo prejaviť v konaní proti verejnému záujmu, v tomto prípade v neprospech štátnej UNLP, resp. v neprospech pacientov, alebo by mohol byť aj (napr. časovou) prekážkou riadneho si plnenia povinností vedúceho zamestnanca.

Vyzerá to tak, že v prípade riaditeľa UNLP tu ide o podozrenie z konania v rozpore so zákonmi upravujúcimi prácu a konflikty záujmov vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Konať by preto mala riaditeľova nadriadená – ministerka zdravotníctva. Riaditeľa môže disciplinárne potrestať, môže ho aj odvolať. V každom prípade by sa mal riaditeľ UNLP, ak nebude odvolaný, 100%-ne venovať len manažérskej práci v UNLP.

Z odpovedí bolo citované 27.5.2013 v článku Košického Korzára.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS