Generické a biosimilárne lieky môžu ušetriť 50 miliónov ročne

19.10.2020, blog.sme.sk
Generické a biosimilárne lieky môžu ušetriť 50 miliónov ročne

Analýza stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku

Úspory možno dosiahnuť efektívnejšou revíziou úhrad za kategorizované lieky, prehodnotením ich nákladovej efektívnosti ale aj centrálnymi nákupmi a zmenami v regulácii cien

Po viacročnej stagnácii Slovensko od roku 2019 intenzívnejšie využíva biologicky podobné resp. biosimilárne lieky, ktoré sú finančne dostupnejšou, avšak rovnako účinnou a bezpečnou náhradou referenčných biologických liekov. Podľa analýzy INEKO z roku 2018 sme zaostávaním v príchode biosimilárov strácali ročne 28-40 miliónov eur z verejných zdrojov.

Vďaka vstupu 22 biosimilárnych liekov na trh v rokoch 2018-20 sa už prevažná väčšina tejto úspory využíva. Konkurenčný tlak znižuje ceny liekov s rovnakou účinnou látkou, vďaka čomu môže byť podľa orientačného odhadu INEKO v rokoch 2020-21 realizovaná úspora vo verejných zdrojoch vo výške 28-34 miliónov eur ročne. Tieto peniaze bude možné ušetriť bez negatívneho vplyvu na pacientov alebo použiť na zvýšenie dostupnosti liečby pre viacerých pacientov, či na iné priority v zdravotníctve.

K príchodu biosimilárnych liekov prispelo uplynutie patentovej ochrany referenčných liekov, ako aj otvorenejší prístup Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) pri centrálnych nákupoch biologických liekov, osobitne pri molekulách infliximab, rituximab, trastuzumab a etanercept.

Pri využívaní generických a biosimilárnych liekov napriek uvedenej úspore stále existuje potenciál pre dosiahnutie ďalších úspor v orientačnej výške až do 50 miliónov eur ročne, ktoré bez zavedenia potrebných opatrení pravdepodobne nebudú realizované. Predpokladmi dosiahnutia týchto úspor sú najmä:

  • Zvýšenie podielu generických liekov na spotrebe napríklad účinnejším uplatňovaním generickej preskripcie a substitúcie ako aj znížením povinných zrážok z cien pri vstupe generík na trh.
  • Efektívnejšia revízia úhrad zdravotného poistenia za lieky vnútri referenčných skupín ako aj v rámci skupín s rovnakou účinnou látkou ale rozdielnou cestou podania.
  • Intenzívnejšia cenová súťaž, ku ktorej by došlo rozšírením centrálneho obstarávania (napríklad na finančne veľké molekuly adalimumab a lenalidomid) a zrušením výnimky z tzv. fixného doplatku poistenca za lieky.
  • Prehodnotenie nákladovej efektívnosti skôr zaradených liekov, ktorých komparátorom (t.j. liečivám, s ktorými pri vstupe na trh porovnávali svoju nákladovú efektívnosť) klesli ceny v dôsledku vstupu konkurenčných liekov. Príkladom komparátora, pri ktorom došlo od roku 2019 k poklesu úhrad zdravotných poisťovní až o 45 %, je liečivo adalimumab. Ako komparátor ho použilo viacero liekov, ktorým sa však adekvátne neznížili úhrady a preto s veľkou pravdepodobnosťou prestali byť nákladovo efektívne.
  • Vstup ďalších biosimilárnych liekov na trh.

Potenciál pre intenzívnejšie využívanie generických a biosimilárnych liekov potvrdzujú viaceré medzinárodné porovnania. Slovensko patrí k štátom OECD aj EÚ s nadpriemerným, avšak dlhodobo klesajúcim alebo stagnujúcim podielom spotreby týchto liekov vo finančnom aj množstvovom vyjadrení.

Na základe dát OECD o liekoch hradených z verejných zdrojov klesol podiel spotreby generických a biosimilárnych liekov vo finančnom vyjadrení na Slovensku z 27,1 % v roku 2017 na 26,3 % v roku 2018. Priemer EÚ za 12 štátov s dostupnými dátami stúpol z 21,5 % na 21,8 % a priemer OECD za 16 štátov s dostupnými dátami stúpol z 23,3 % na 23,8 %. Vyšší podiel ako Slovensko mala napríklad Kanada (27,6 %), Nemecko (32,4 %), Nový Zéland (32,7 %) a najvyšší podiel malo Rakúsko (50,8 %).

Podľa databázy IQVIA, ktorá používa iný zdroj dát aj metodiku vykazovania, stúpla spotreba generických a biosimilárnych liekov na Slovensku vo finančnom vyjadrení z 29,1 % v roku 2015 na 31,6 % v roku 2017 a následne klesla na 30,9 % z celkovej spotreby liekov v roku 2019. To bolo viac ako priemer EÚ za 17 štátov s dostupnými dátami (25,7 % v roku 2019), avšak menej ako v Holandsku (32,1 %), Poľsku (41,3 %) a Turecku (42,0 %).

Trend poklesu spotreby generík potvrdzujú aj domáce zdroje. Podľa databázy Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorú sme prepojili so zoznamami kategorizovaných liekov, klesol podiel úhrad zdravotného poistenia za generické lieky na úhradách za všetky lieky s výnimkou liekov s nezisteným typom (patria medzi ne najmä nekategorizované lieky hradené poisťovňami na výnimky, individuálne pripravované lieky v lekárňach, resp. lieky podávané v nemocniciach) z 22,09 % v roku 2015 na 19,09 % v roku 2019.

Prinajmenšom od roku 2017 klesá aj počet nových generických liekov prichádzajúcich na slovenský trh. Ukazujú to údaje o počte podaných žiadostí o kategorizáciu liekov, ktoré zverejňuje ministerstvo zdravotníctva. Počet žiadostí o kategorizáciu generických liekov klesol z 268 v roku 2017 na 189 v roku 2018 a 164 v roku 2019, teda o 39 % v priebehu dvoch rokov. Za prvý polrok 2020 bolo podaných 73 žiadostí, čo naznačuje, že pokles bude pokračovať. Pokles počtu generických liekov vstupujúcich na trh potvrdzujú aj údaje o liekoch zaradených do kategorizačného zoznamu.

Pre zvrátenie tohto trendu je dôležité motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane lekárov, aby predpisovali a vydávali finančne dostupnejšie lieky s rovnakou účinnou látkou. V tejto súvislosti treba zabezpečiť účinné vymáhanie príkazu č. 5/2019, ktorý vydala predošlá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s účinnosťou od 1.11.2019. Podľa príkazu majú štátni poskytovatelia vydávať určenému podielu pacientov lieky, ktoré poskytli v centrálnych nákupoch zdravotnej poisťovne najnižšiu cenu. Pre jeho účinné vymáhanie je dôležitá nielen kontrola, ale aj hrozba sankcií v prípade nedodržania, prípadne zavedenie pozitívnych motivácií k jeho dodržiavaniu.

Pre zmenu predpisových návykov je tiež kľúčové vzdelávať študentov medicíny a farmácie, lekárov, farmaceutov a pacientov o dostupnosti a medicínskych aj ekonomických účinkoch generickej a biosimilárnej liečby. Ak pacienti a lekári nebudú mať dostatočnú dôveru k týmto liekom, nedá sa očakávať, že ich budú vo vyššej miere užívať či predpisovať. Šírenie osvety by mali podporiť odborné lekárske spoločnosti vydávaním stanovísk k bezpečnosti a účinnosti používania týchto liekov na základe doterajších domácich aj medzinárodných skúseností v danej odbornosti.


Ďalšie zistenia a odporúčania si prečítajte v Analýze stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku, ktorú zostavil inštitút INEKO vďaka finančnej podpore GENAS – Asociácie pre generické a biosimilárne lieky.


Peter Goliaš
riaditeľ INEKO


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS