Ocenenie Nemocnica roka 2018 získali nemocnice v Banskej Bystrici a Starej Ľubovni

Štvrtý ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014-2017.

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po prvýkrát Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Druhé miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila s neveľkým odstupom Univerzitná nemocnica Martin. Tretím v poradí je minuloročný víťaz – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici dosiahla ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej z piatich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Medzi silné stránky nemocnice patrí relatívne dobrá spokojnosť pacientov. Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz pacientov (tzv. Case Mix Index) má na Slovensku v priemere komplikovanejších pacientov už len Univerzitná nemocnica v Martine. To má určite vplyv na to, že banskobystrická nemocnica nepatrí pri vybraných indikátoroch kvality medzi úplne najlepšie. Najhoršie dopadá pri ukazovateli sledujúcom nutnosť opätovnej hospitalizácie pacientov do 30 dní po ich prepustení z nemocnice. Naopak, veľmi dobré (rozumej: nízke) čísla má pri úmrtnosti po operačných výkonoch a pokutách od ÚDZS za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Avšak „Rooseveltka“ najviac exceluje pri ukazovateli otvorenosti voči verejnosti. V rámci indexu transparentnosti, ktorý INEKO zostavuje v spolupráci s Transparency International Slovensko na základe 21 subindikátorov, je už viac rokov jednoznačným lídrom.

V kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc má najspokojnejších pacientov, ktorí sa zároveň najmenej sťažujú, Univerzitná nemocnica v Martine (UNM). Za sledované 4-ročné obdobie nedostala od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ani jednu pokutu. Spomedzi veľkých štátnych nemocníc disponuje martinská univerzitka urgentným príjmom, kde pacienti privezení záchrankou čakajú najkratšie (medián – 13 minút). V UNM sú po klinickej a nákladovej stránke v priemere najnáročnejší pacienti na celom Slovensku. Preto nemôže dosahovať pri porovnaní s ostatnými nemocnicami napríklad nízku reoperovanosť alebo rehospitalizovanosť, ktoré patria medzi najvyššie. Oblasť, ktorá nie je ovplyvnená náročnosťou diagnóz pacientov, a kde sa dá za relatívne krátky čas a minimálne náklady dosiahnuť relatívne veľký progres, je transparentnosť a otvorenosť nemocnice. Tu je však UNM v aktuálnom hodnotení na úplnom chvoste rebríčka.

Silnou stránkou Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku je spokojnosť pacientov a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dosahovať dobré indikátory kvality jej uľahčujú v priemere relatívne menej komplikované hospitalizačné prípady (podobne je to aj pri FN Nitra). Má najnižšiu reoperovanosť pacientov, úmrtnosť po operáciách a na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Naopak, vykazuje najvyššiu úmrtnosť pacientov starších ako 65 rokov po zlomenine stehennej kosti. ÚVN má podpriemerný index transparentnosti.

FN Nitra zostáva najlepšie hospodáriacim zariadením vo svojej kategórii. Jediná uhrádza svoje faktúry načas.

Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) dlhodobo kvári okrem suverénne najnižšej spokojnosti pacientov aj neudržateľný objem dlhu po lehote splatnosti vo výške 255 mil. EUR, ktorý predstavuje 150 % jej tržieb a neustále rastie každoročným stratovým hospodárením. Minulý rok vytvoril manažment našej najväčšej nemocnice v účtovníctve takmer 10-miliónovú rezervu z prevádzkovej činnosti, ktorá sa predtým zďaleka v takej výške netvorila, takže ak by sme ju rozpustili, bola by minuloročná takmer 56-miliónová strata nižšia ako takmer 48-miliónová z roku 2016. Napriek tomu je UNB excelentná takmer pri všetkých indikátoroch kvality. Je však zaujímavé, že nemá v priemere príliš ťažkých pacientov. Pri parametri klinicko-nákladovej náročnosti diagnóz jej pacientov sa nachádza spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc presne v strede. Pozitívne je, že sa UNB spolu s FNsP Žilina významne zlepšili v tohtoročnom meraní indexu transparentnosti.

Najnižší rating v hodnotení INEKO získala v tomto roku Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice. Má podpriemerne spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na Úrade pre dohľad v najväčšej intenzite. Košická univerzitka je druhá najhoršia v hospodárení a tiež v transparentnosti. Na urgentnom príjme UNLP čakajú záchranky na odovzdanie pacienta najdlhšie – mediánový čas tu dosahuje až vyše 22 minút, pričom sa tento ukazovateľ za ostatné 4 roky zhoršil až o takmer 4 minúty. Najnižšie bodové zisky pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti by sa čiastočne dali vysvetliť pacientmi s náročnými diagnózami, keďže jej Case Mix Index je tretí najvyšší.

V kategórii všeobecných nemocníc nepozná ocenenie Nemocnica roka iného víťaza ako Ľubovniansku nemocnicu, n.o., ktorá dosiahla už štvrté víťazstvo v rade. Na päty jej však už dýcha, rovnako ako minulý rok druhá, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica. Tretiu pozíciu obhájila štátna Nemocnica Poprad, a.s. Zaujímavosťou je, že poradie na prvých troch miestach bolo rovnaké aj v predošlých dvoch ročníkoch.

Pretrvávajúcou doménou nemocnice zo Starej Ľubovne je vysoká spokojnosť pacientov, veľmi dobrá kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, výborné hospodárenie, ako aj transparentnosť. Z indikátorov kvality treba vyzdvihnúť relatívne nízke miery úmrtnosti po operačných výkonoch, po mozgovo-cievnych príhodách a tiež po zlomenine stehennej kosti pri starších pacientoch nad 65 rokov. Nemocnica boduje aj pre nízku potrebu rehospitalizácií pacientov a krátke čakanie záchraniek na urgente. Zlepšiť by sa mala pri pokutách od ÚDZS, kde je za ostatné dva roky podpriemerná. Novozaradený parameter Case Mix Indexu ukazuje pri Ľubovnianskej nemocnici, že jej priemerný pacient sa vyznačuje najmenej náročnými diagnózami spomedzi ostatných všeobecných nemocníc.

Nemocnica v Košiciach-Šaci má vysoko nadpriemerné bodové hodnoty vo všetkých skúmaných oblastiach. Aj keď po dvoch rokoch prenechala líderskú pozíciu v celkovej spokojnosti pacientov Ľubovnianskej nemocnici, zostáva tento ukazovateľ jej pýchou. Oproti minulému roku sa výrazne zlepšila v úrovni transparentnosti. V kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti patrí táto nemocnica medzi najlepších. Premiantom je pri indikátoroch kvality – úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu a úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Bodovala aj vďaka nízkej mortalite pacientov po uskutočnených operačných výkonoch. Slabšou stránkou zostáva relatívne vysoká miera rehospitalizovanosti, čo však môže súvisieť aj s neoptimálne fungujúcimi ambulantnými poskytovateľmi v spádovej oblasti košického okolia. Výborné hospodárenie šačianskej nemocnice vytvára dobré predpoklady pre jej stabilný rozvoj.

Nemocnica Poprad exceluje (spolu s nemocnicou v Snine) v schopnosti uhrádzať všetky svoje záväzky načas a dokáže i veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Nemocnica zvýšila medziročne spokojnosť svojich pacientov, ako ak mieru otvorenosti voči verejnosti. Jej index transparentnosti je druhý najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc. Nedostáva pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Má dobre fungujúcu JIS-ku a rýchly urgentný príjem. Popradská nemocnica by sa však mala sústrediť na ukazovateľ reoperovanosti pacientov, keďže sa v tomto parametri medziročne značne zhoršila a dosahuje podpriemerné hodnotenie.

Bodovým skokanom roka sa stala Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., ktorá bola minulý rok na predposlednom mieste. Pri porovnaní s minuloročným rebríčkom sa nemocnica najviac zlepšila v transparentnosti, spokojnosti pacientov a hospodárení. Ukazuje sa, že relatívne nedávne zaradenie bývalej zadlženej župnej nemocnice do portfólia siete Svet zdravia začalo prinášať prvé výsledky.

V dolnej časti rebríčka sa nachádzajú dve nemocnice, ktoré ako jediné získali podpriemerné bodové zisky vo všetkých piatich oblastiach ukazovateľov. Ako predposledná sa umiestnila nemocnica z Revúcej, ktorá má okrem hospodárenia najviac problémov s vysokou rehospitalizovanosťou pacientov, úmrtnosťou na mozgovo-cievnu príhodu a úmrtnosťou na jednotke intenzívnej starostlivosti. Väčšinu členov správnej rady tejto neziskovej organizácie obsadzuje ministerstvo zdravotníctva.

Slabinou nemocnice v Partizánskom, ktorá je členom siete nemocníc Svet zdravia, je podobne relatívne vysoká úmrtnosť pacientov na mozgovo-cievne príhody, úmrtnosť po operáciách, ako aj mortalita na lôžkovom oddelení po preklade z JIS-ky.

Absolútne najväčšiu nespokojnosť prejavili minulý rok pacienti nemocnice v Leviciach. Treba však dodať, že túto nemocnicu prevzala skupina Agel do svojej správy až v polovici septembra 2017, takže bude zaujímavé sledovať, ako sa noví manažéri popasujú s výzvou zlepšiť vnímanie nemocnice v očiach svojich pacientov.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach stráca najmä kvôli katastrofálnym hospodárskym ukazovateľom a nízkym bodovým ziskom pri indikátoroch kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Do nemocnice však chodia pacienti s komplikovanejšími diagnózami. Hospitalizovaní pacienti vyjadrujú s nemocnicou mierne nadpriemernú spokojnosť. Ale kde NsP v Bojniciach urobila najväčší pokrok, bola transparentnosť. Za aktuálny rok dosiahla najvyššie bodové hodnotenie v rámci indexu transparentnosti zo všetkých nemocníc na Slovensku. Pri medziročnom porovnaní jej to dopomohlo aspoň k bodovému priblíženiu sa k ostatným nemocniciam, hoci na odpútanie sa z posledného miesta to ešte tento rok nestačilo. V podobné zlepšenie dúfajú záchrankou privezení pacienti, ktorí v bojnickej nemocnici čakajú na prijatie na urgent suverénne najdlhšie – mediánový čas tam dosahuje 24 minút (aký to kontrast s polovičným časom vo Vranovskej či levočskej nemocnici).

Na pováženie je tiež štatistika čakania pacientov privezených záchrankou na urgentnom príjme Kysuckej NsP v Čadci, kde vo februári 2017 odovzdali do užívania nový urgent. Človek by očakával, že sa prijímanie pacientov zrýchli, ale nebolo tomu tak – čakanie sa dokonca mierne zvýšilo. Vyzerá to tak, že len nové steny a prístrojové vybavenie nestačí. Nutné sú aj správne nastavené procesy, motivácie a dostatok erudovaného zdravotníckeho personálu. Rovnakým pohľadom na hodnotu za peniaze bude nutné posudzovať v budúcnosti aj pripravované štátne investície do modernizácie urgentov v ďalších nemocniciach.

Keď sa pozrieme na poradie nemocníc podľa hospodárenia, vidíme zarážajúci obraz, ktorý nie je dobrou vizitkou verejného sektora ako hospodára. Na jeho čele sú okrem mnohých nemocníc súkromných poskytovateľov síce aj Ľubovnianska nemocnica – nezisková organizácia pod krídlami Prešovského samosprávneho kraja a mesta Stará Ľubovňa a transformovaná štátna akciovka Nemocnica Poprad, kde 100 % akcií drží MZ SR, ale medzi desiatimi najhoršie hospodáriacimi zariadeniami sú, s výnimkou skalickej nemocnice podnikateľa Ivana Kmotríka, len samé nemocnice, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo pod vplyvom štátu. Záväzky po lehote splatnosti týchto deviatich nemocníc dosiahli ku koncu minulého roka vyše 76 miliónov eur a ich strata sa medziročne takmer zdvojnásobila. Negatívny prím tu hrajú bezkonkurenčne zdravotnícke zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja – Bojnice, Považská Bystrica a Myjava. Nasledujú nemocnice žilinskej župy – Liptovský Mikuláš, Čadca, Dolný Kubín, a týmto príspevkovým organizáciám sekundujú neziskovky pod vplyvom MZ SR – Revúca, Brezno, Piešťany, pričom len posledne menovaná nemocnica hospodári prebytkovo, čím dokáže postupne znižovať svoj starý dlh.

Metodika

Hodnotené nemocnice1 museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v minimálne 5 zo 7 základných odborností)2 a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Ocenené zariadenia získali pri nich sumárne najvyšší počet bodov. Posudzované bolo obdobie rokov 2014 až 2017, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižuje.

INEKO porovnávalo nemocnice v rámci dvoch kategórií (štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice) na základe hodnôt 15 ukazovateľov v piatich hlavných oblastiach:

Upozornenie
Napriek tomu, že pri Nemocnici roka 2018 boli prvýkrát použité hodnoty Case Mix Indexu, teda náročnosti diagnóz pacientov za rok 2017, čím sa do určitej miery dosiahlo „rizikové váženie“ niektorých ukazovateľov kvality, treba si uvedomiť, že s vykazovaním dát zo systému DRG o náročnosti hospitalizačných prípadov v jednotlivých nemocniciach sa v podstate ešte len začína, čo môže spôsobovať rôzne otázky ohľadne ich validity.
INEKO preberá dáta od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, MZ SR, VÚC, ÚDZS, NCZI, OS ZZS SR, a ďalších inštitúcií, a preto nemôže garantovať a niesť právnu zodpovednosť za správnosť použitých originálnych dát. Prípadné chyby sa snaží zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať.

„Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu. To je aj posolstvo myšlienky hodnoty za peniaze“.

Dušan Zachar, analytik INEKO

Operačný program Efektívna verejná správa

Nemocnica roka 2018, ako aj aktualizácia a rozšírenie portálu nemocnice.ineko.sk sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Chceli by sme vyjadriť vďaku najmä zdravotným poisťovniam Dôvera a Union, ako aj Všeobecnej zdravotnej poisťovni a tiež Ministerstvu zdravotníctva SR, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, Národnému centru zdravotníckych informácií, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Transparency International Slovensko a samotným nemocniciam za spoluprácu, ochotu a súčinnosť pri výskume a poskytovaní štatistických údajov potrebných pre hodnotenie nemocníc v SR.

Všetky zozbierané údaje o nemocniciach od roku 2009, vrátane rozšírených výsledkov ocenenia Nemocnica roka 2018 a jeho úplnú metodiku, je možné nájsť na voľne prístupnom portáli nemocníc: nemocnice.ineko.sk.

Portál dátovo a finančne podporujú zdravotné poisťovne Dôvera a Union.


1 Nemocnice, ktoré neboli posudzované (pozn.: nevypovedá to nič o ich kvalite) (v abecednom poradí): Bánovce n/B., Bratislava (Medissimo), Bratislava (Nemocnica sv. Michala), Bratislava (UNsP Milosrdní bratia), Bratislava (Železničná nemocnica), Gelnica, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Ilava, Kežmarok, Košice (Železničná nemocnica), Kráľovský Chlmec, Krompachy, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Šahy, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.

2 Vnútorné lekárstvo (interné), chirurgia, neurológia, pediatria, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecké oddelenie (neonatológia) a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS