Analýzy: Zverejňovanie informácií na internetových stránkach nemocníc

Takmer tretina nemocníc nezverejňuje zmluvy, faktúry ani objednávky


Rastislav Kováčik
INEKO, júl 2012

Nemocnice na Slovensku každý rok obstarávajú tovary a služby za stovky miliónov EUR, ktoré z veľkej časti pochádzajú z verejného zdravotného poistenia. V rámci spoločného projektu INEKO a TIS  zameraného na  monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva sme sa preto rozhodli pozrieť na to, aké informácie o sebe a o procese obstarávania nemocnice zverejňujú na svojich internetových stránkach.

Po krátkej úvodnej analýze sme zistili, že z hľadiska zverejňovania informácií je dôležité sústrediť sa na tie nemocnice, ktoré sú založené výlučne „povinnými osobami“ (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, č. 211/2000), pretože tie sú podľa tohto zákona tiež povinnou osobou a majú povinnosť niektoré informácie zverejňovať.

Neočakávane zložito sa nám podarilo identifikovať 58 nemocníc, ktoré sú podľa nášho názoru povinnými osobami a pozreli sme sa (v období od 6.6.2012 do 19.6.2012) na to ako zverejňujú:

  1. informácie o spôsobe zriadenia nemocnice
  2. informácie o postupe pri žiadaní o informácie
  3. zmluvy, faktúry, objednávky


Zistenia:

  • Slovenský Zákon o slobodnom prístupe k informáciám veľmi nešťastne viaže povinnosť právnických osôb sprístupňovať informácie na spôsob ich založenia. Povinnosť sprístupňovať informácie tak majú prakticky len tie nemocnice, ktoré boli založené výlučne ministerstvom, VÚC, resp. obcou. Na zmeny, ktoré nastanú po založení, resp. na ostatné znaky (spôsob vzniku a zániku, kreovanie orgánov, účel, existencia štátneho dohľadu) sa neprihliada. V praxi tak dochádza k zaujímavým situáciám, keď napr. Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., ktorého zakladateľmi sú Ministerstvo zdravotníctva SR a jedna fyzická osoba (MUDr. Alena Záhoráková), nie je povinnou osobou a nemusí tak sprístupňovať informácie
  • Až tretina nemocníc (20) zo skupiny povinných osôb nemá na stránke informácie o spôsobe zriadenia. A tretina z týchto nemocníc potom nezverejňuje aj ďalšie povinne zverejňované informácie.
  • Len tretina (20) nemocníc má informáciu o postupe pri žiadaní o informácie na svojich internetových stránkach, čo znamená, že takmer 2/3 nemocníc túto svoju povinnosť ignoruje.
  • Väčšina nemocníc (približne 70%) na svojich stránkach zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky. Informácie zverejňujú tak, že sa dajú na stránke ľahko vyhľadať. Z tých nemocníc, ktoré povinnosť nespĺňajú, tvoria väčšinu tie, ktoré majú právnu formu neziskovej organizácie. Identifikovali sme 12 nemocníc (21%), ktoré sú podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinnými osobami a majú formu neziskovej organizácie a iba jedna z nich zverejňuje na svojej stránke zmluvy, objednávky a faktúry. Ostatné neziskové organizácie z tejto skupiny svoje povinnosti nedodržujú.
  • Mnohé nemocnice formálne povinnosť zverejňovať informácie plnia, akoby však nechápali zmysel tejto povinnosti. V informáciách sa nedá vyhľadávať, nedajú sa triediť, názvy jednotlivých dokumentov obsahujú nevysvetlené skratky, alebo len nič nehovoriace čísla. Nájsť v takto zverejnených informáciách konkrétnu zmluvu, objednávku, faktúru, alebo dodávateľa, sa dá len ťažko. Takto zverejnené informácie teda nemôžu plniť svoju úlohu – verejnú kontrolu.


Zaujímavé príklady:

-          Objednávky – forma zverejnenia je prakticky nepoužiteľná, nedá sa vyhľadávať, triediť, absolútne nepoužiteľné sú aj názvy jednotlivých adresárov (napr. OLVaS, MTZ) a .pdf dokumentov v rámci týchto adresárov (napr. 1sm.pdf, Obj.1.pdf)

-          Faktúry – forma zverejnenia je prakticky nepoužiteľná, nedá sa vyhľadávať, triediť, absolútne nepoužiteľné sú aj názvy jednotlivých .pdf dokumentov – napr. 11002000226.pdf

-          Zmluvy – na stránke sme vôbec nenašli staršie zmluvy, nové zmluvy sú v Centrálnom registri zmlúv, ale odkaz na to na stránke chýba

-          Faktúryobjednávky – prezeranie faktúr a objednávok vyžaduje inštaláciu akéhosi bezpečnostného certifikátu. Certifikát sme si stiahli a nainštalovali, napriek tomu sa nám faktúry a objednávky nezobrazili (použili sme prehliadač Mozilla Firefox 13.0.1)


Príklady nemocníc kde to robia dobre:


Viac si môžete prečítať v kompletnej Analýze zverejňovania informácií na internetových stránkach nemocníc.

Zoznam analyzovaných nemocníc.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS