Koľko zarábajú slovenskí lekári?

Oficiálne zdroje sa líšia a nie sú úplné, náš dolný odhad je 1050 až 3200 € podľa odbornosti

Peter Goliaš
INEKO, august 2011

Zhrnutie:

Dokument poskytuje prehľad o výške platu lekárov na Slovensku za celý sektor aj podľa odborností. Podľa Štatistického úradu SR zarobili zamestnaní lekári v roku 2010 hrubú mesačnú mzdu vrátane všetkých odmien, príplatkov a náhrad v priemere 1240 €, čo bolo 1,61-násobok priemernej mzdy v celej ekonomike. Za posledné desaťročie sa pritom ich zárobky takmer nezmenili, keďže v roku 2000 zarobili 586 €, čo bolo 1,55-násobok priemernej mzdy. Podľa rovnakého zdroja sú na tom oveľa horšie zamestnaní zubní lekári, ktorým hrubá mzda klesla z 1,71-násobku priemernej mzdy v roku 2000 na 1,21-násobok v roku 2010 (928 €).

Podľa štatistického zisťovania o cene práce ISCP (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) zarábal všeobecný lekár – zamestnanec za rok 2010 hrubú mesačnú mzdu vrátane všetkých odmien, príplatkov a náhrad vo výške 1024 €, zamestnaný špecialista – internista 1225 € a chirurg 1564 €. Zaujímavé je, že v porovnaní s ministerstvom práce uvádza OECD podstatne odlišné údaje o výške platov všeobecného lekára – zamestnanca. Podľa tohto zdroja zarobili zamestnaní všeobecní lekári v roku 2008 v hrubom 1537 € mesačne, čo bolo 2,2-násobok priemernej mzdy v ekonomike a teda úroveň porovnateľná s väčšinou iných štátov. Údaje o lekároch pôsobiacich ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) ani o lekároch – špecialistoch za Slovensko OECD neuvádza.

Pre získanie lepšieho obrazu o príjmoch súkromných ambulantných lekárov sme na základe údajov zdravotných poisťovní o výdavkoch na lekárov a údajov Asociácie súkromných lekárov (ASL) o nákladoch na jednotlivé ambulancie vypočítali náš odhad príjmov pred zdanením (hrubý zisk) súkromných lekárov. Podľa tohto odhadu mal v roku 2010 všeobecný lekár pre dospelých hrubý zisk zhruba 1291 € mesačne, špecialista – internista 1057 € až 1261 € mesačne, chirurg 1322 € až 1634 €, gynekológ 2048 € až 2096 € a gastroenterológ 3199 € až 3223 € mesačne. Presnosť týchto odhadov závisí od rozdielov v príjmoch lekárov od jednotlivých poisťovní, ako aj od reálnosti nákladov, ktoré nám poskytla ASL.

V porovnaní s našimi odhadmi sú skutočné príjmy lekárov pravdepodobne ešte vyššie, keďže sme nezohľadňovali príjmy zo zdrojov mimo zdravotných poisťovní (napr. poplatky pacientov, príjmy od farmaceutických spoločností). Oficiálne čísla o výške týchto príjmov neexistujú, podľa niektorých zdrojov však môžu dosahovať až do 500 € mesačne. Niektorí lekári si napríklad účtujú 5 € za prednostné vyšetrenie, na ktoré majú vyhradené zvyčajne 1-2 hodiny denne. Ak by si pri tejto cene objednali prednostné vyšetrenie každý deň štyria pacienti, znamenalo by to pre lekára dodatočný príjem 400 € mesačne. K tomu treba pripočítať poplatky za vyšetrenia na administratívne účely ako je potvrdenie na vodičský preukaz, vstup do zamestnania alebo prihlášku na vysokú školu, poplatky za nadštandard, ale aj rôzne neoficiálne platby.

Z uvedených informácií je zrejmé, že existujú významné rozdiely vo výške platov lekárov v závislosti od ich odbornosti, ale v mnohých prípadoch aj od zdroja týchto informácií. Dá sa tiež predpokladať, že existujú významné rozdiely vo výške platov lekárov zamestnaných v štátnych a súkromných spoločnostiach, resp. lekárov pôsobiacich ako zamestnanci a SZČO.

Keďže platy lekárov sú financované prevažne z verejných zdrojov a dohadujú sa na trhu s vysokou informačnou nerovnosťou a tiež s vysokou koncentráciou (pri ich tvorbe sa teda nedá spoľahnúť na súťaž), mala by mať verejnosť presnejšie informácie o ich výške. Vedeli by sme tak lepšie posúdiť oprávnenosť požiadaviek lekárov na zvyšovanie platov pri každoročných vyjednávaniach s poisťovňami, ale aj oprávnenosť účtovania rôznych priamych platieb. V súčasnosti neexistujú oficiálne voľne dostupné informácie o výške platu lekárov podľa odborností ani o hrubom zisku súkromných lekárov, resp. porovnanie platov lekárov v štátnych a súkromných zariadeniach.

Našim odporúčaním je preto začať tieto údaje sledovať a pravidelne v prehľadnej forme zverejňovať. Využiť by sa na to mohli okrem iného aj databázy zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne alebo Daňového úradu. Súčasne odporúčame zosúladiť oficiálne domáce štatistiky o platoch lekárov (Štatistický úrad SR, ministerstvo práce, Národné centrum zdravotníckych informácií) navzájom, ako aj s dátami OECD, resp. vysvetliť zmeny v metodike zisťovania jednotlivých údajov. Tieto údaje by mali byť zverejnené v prehľadnej forme a mali by byť voľne dostupné na jednom mieste na internete.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS