Kapitola 2

Problémy v liekovej politike na Slovensku

Kapitola 2:  Spotreba liekov

Problém:
Slovensko má v medzinárodnom porovnaní vysoké výdavky na lieky a vysokú spotrebu liekov, čo môže svedčiť o nízkej efektívnosti pri nákupe a užívaní liekov.
Pod vysokými výdavkami a vysokou spotrebou rozumieme vyššie než optimálne výdavky v pomere k dosiahnutému efektu, teda zlepšeniu zdravotného stavu. Vysokú spotrebu (výdavky) preto označujeme tiež ako neefektívnu spotrebu (výdavky).

  • Slovensko minulo v roku 2005 na lieky 2,3% HDP, podobne vysoký podiel má ešte Portugalsko (2,2%) a Maďarsko (2004 - 2,4%). Priemer OECD bol 1,5% HDP.

Výdavky na lieky (v % HDP)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Maďarsko

na

2,0

2,1

2,3 e

2,4 e

na

Slovensko

1,9

1,9

2,1

2,3

2,3 b

2,3

Portugalsko

2,0 b

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

USA

1,5

1,7

1,8

1,9

1,9

1,9

Česká republika

1,5 b

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

Francúzsko

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,8

Poľsko

na

na

1,8

1,9

1,8

1,7 e

Kanada

1,4

1,5

1,6

1,7

1,7

1,7

Nemecko

1,4

1,5

1,5

1,6

1,5

1,6

Rakúsko

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

Švajčiarsko

1,1

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

Švédsko

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

Holandsko

0,9

1,0

1,0

na

na

na

Priemer OECD*

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007
b = zmena v metodike, ktorá zlepšuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov
e = odhad
na = nedostupné dáta
* Aritmetický priemer OECD bol počítaný v rokoch 2000, 2001 a 2003 z údajov 24 členských štátov, v rokoch 2002 a 2004 z 25 štátov a v roku 2005 z 22 štátov.
 

  • Podiel výdavkov na lieky na celkových zdravotníckych výdavkoch je na Slovensku jeden z najvyšších na svete a najvyšší v OECD (2005: Slovensko 32 %, OECD 17 %,  priemer za Českú republiku, Maďarsko a Poľsko 27 %).

Výdavky na lieky (v % z celkových výdavkov na zdravotníctvo)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Slovensko

34,0

34,0

37,3

38,5

31,4 b

31,9

Poľsko

na

na

28,4

30,3

29,6

28,0 e

Maďarsko

na

28,5

27,6

27,8 e

29,2 e

na

Česká republika

23,4 b

24,0

23,9

24,2

24,8

25,1

Portugalsko

22,4 b

23,0

23,3

21,4

21,8

21,6

Kanada

15,9

16,2

16,7

17,0

17,3

17,7

Francúzsko

18,2

18,8

18,7

16,5

16,6

16,4

Nemecko

13,6

14,2

14,4

14,5

14,0

15,2

USA

11,7

12,0

12,4

12,5

12,5

12,4

Švédsko

13,8

13,2

13,0

12,6

12,5

12,0

Rakúsko

11,8

11,6

12,2

12,6

12,2

11,6

Holandsko

11,7

11,7

11,5

na

na

na

Švajčiarsko

10,7

10,6

10,3

10,5

10,4

10,4

Priemer OECD*

17,0

17,2

17,9

18,2

17,6

17,0

 Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007
b = zmena v metodike, ktorá zlepšuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov
e = odhad
na = nedostupné dáta
* Aritmetický priemer OECD bol počítaný v rokoch 2000, 2001 a 2003 z údajov 24 členských štátov; v rokoch 2002 a 2004 z 25 štátov a v roku 2005 z 22 štátov.

  • Podiel výdavkov na lieky v pomere k HDP ako aj k celkovým výdavkom na zdravotníctvo je vo všeobecnosti vyšší v chudobnejších krajinách. Lieky totiž nakupujú vo vyšších trhových cenách stanovených väčšinou na medzinárodnom trhu, zatiaľ čo ceny výkonov a služieb (napr. mzdy pracovníkov v zdravotníctve) sú v nižších cenách stanovených väčšinou na domácom trhu.
  • Relatívne vyššie výdavky chudobných krajín na lieky môžu súvisieť aj s nízkou elasticitou (pružnosťou) dopytu po liekoch hradených prevažne z verejných zdrojov. Zníženie verejných výdavkov na lieky je totiž spojené so silným odporom verejnosti a teda aj významne politicky neatraktívne.
  • Podľa OECD Health Data 2007 Slovensko spotrebuje viac denných dávok (DDD)[1] liekov na tisíc obyvateľov, než je priemer OECD, a to vo všetkých hlavných terapeutických skupinách s výnimkou srdcovo-cievnej a nervovej sústavy.

Spotreba liekov v roku 2005 v hlavných terapeutických skupinách
(počet denných dávok na 1000 obyvateľov)

 

Trávenie

Srdce a cievy

Nervy

Svaly a kosti

Dýchanie

Protiinfekčné lieky

Slovensko

246,3

428,7

148,4

143,5

155,3

29,5

Priemer OECD*

183,5

440,6

173,5

70,6

99

21,9

Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007
* Aritmetický priemer OECD bol počítaný zo 16 štátov.

  • Denné dávky sú ukazovateľom spotreby liekov v absolútnom množstve, teda nie vo finančnom vyjadrení. Spotrebu v absolútnom množstve možno merať aj počtom balení liekov, tento ukazovateľ má ale tú nevýhodu, že v čase sa mení počet denných dávok na balenie. Na Slovensku je napríklad počet predaných balení takmer konštantný, avšak počet denných dávok na balenie stúpa. Reálna spotreba liekov tak tiež stúpa.
  • V protiklade k predošlým ukazovateľom patria výdavky na lieky na Slovensku v prepočte na obyvateľa (v USD na hlavu) k najnižším v OECD. Tento fakt čiastočne vyplýva z relatívne nižšej životnej úrovne na Slovensku, keď sa pri nižších príjmoch dá očakávať, že budú nižšie aj výdavky.

Výdavky na lieky (v USD na hlavu, kurz prepočítaný podľa parity kúpnej sily)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

USA

535

592

656

711

757

792

Kanada

399

441

478

511

548

589

Francúzsko

454

498

524

497

528

554

Nemecko

358

391

415

454

444

498

Portugalsko

363 b

388

415

392

423

441

Švajčiarsko

341

358

375

405

421

436

Rakúsko

335

337

368

408

416

409

Maďarsko

na

279

308

358 e

390 e

na

Švédsko

314

318

338

347

354

351

Holandsko

264

295

318

na

na

na

Česká republika

227 b

254

286

327

351

372

Slovensko

202

219

267

307

333 b

362

Poľsko

na

na

208

228

241

243 e

Priemer OECD*

308

340

361

388

403

417

Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007
b = zmena v metodike, ktorá zlepšuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov
e = odhad
na = nedostupné dáta
* Aritmetický priemer OECD bol počítaný v rokoch 2000, 2001 a 2003 z údajov 24 členských štátov; v rokoch 2002 a 2004 z 25 štátov a v roku 2005 z 22 štátov. 

  • Ak porovnáme rozdiely v životnej úrovni (HDP na obyvateľa) medzi vybranými štátmi OECD a Slovenskom, zistíme, že sú vo väčšine štátov väčšie ako rozdiely vo výdavkoch na lieky na obyvateľa. V roku 2005 bola napríklad priemerná životná úroveň v OECD 1,9-násobne vyššia ako na Slovensku, rozdiel vo výdavkoch na lieky však bol len 1,2-násobný. Kým napríklad Rakúsko a Švédsko boli podľa HDP na obyvateľa 2,2-krát bohatšie ako Slovensko, na lieky dali v prepočte na obyvateľa zhruba rovnako veľa peňazí. To naznačuje vysokú spotrebu liekov na Slovensku.

Výdavky na lieky a HDP na obyvateľa v roku 2005
(v USD, kurz prepočítaný podľa parity kúpnej sily)

 

Výdavky na lieky

HDP

 

USD

Pomer k SR

USD

Pomer k SR

USA

792

2,2

41 900

2,8

Kanada

589

1,6

33 600

2,2

Francúzsko

554

1,5

30 200

2,0

Nemecko

498

1,4

29 800

2,0

Portugalsko

441

1,2

19 900

1,3

Švajčiarsko

436

1,2

36 200

2,4

Rakúsko

409

1,1

33 600

2,2

Švédsko

351

1,0

32 700

2,2

Česká republika

372

1,0

20 200

1,3

Slovensko

362

1,0

15 000

1,0

Poľsko

243

0,7

12 800

0,9

Priemer OECD

417

1,2

29 000

1,9

Zdroj: OECD HEALTH DATA 2007 (výdavky na lieky na obyvateľa), OECD in Figures, 2006-2007 Edition (HDP na obyvateľa)

  • Údaje o výške spotreby vo finančnom vyjadrení čiastočne skresľuje rozdielna DPH na lieky v jednotlivých štátoch. Slovensko patrilo v rokoch 2003 až 2006 medzi krajiny s vyššou DPH na lieky, po zohľadnení rozdielnych sadzieb by tak bola spotreba v SR relatívne nižšia. Pre trendy pozorované v dlhšom období je uvedené skreslenie menej významné, keďže v čase dochádza k pomerne častým úpravám sadzieb DPH (napr. v SR od 1.1. 2003 zvýšenie z 10% na 14%, od 1.1.2004 zvýšenie na 19%, od 1.1.2007 zníženie na 10%).
  • Údaje o výške spotreby a výdavkov na lieky nedávajú úplný obraz o efektívnosti. Užívanie liekov môže byť relatívne efektívnejšie ako využívanie iných foriem liečby, vysoký podiel výdavkov na lieky preto nemusí byť nevyhnutne škodlivý.

Odporúčania:
K efektívnej spotrebe liekov a výške výdavkov smeruje väčšina odporúčaní uvedených v tomto dokumente.

[1] Defined Daily Dose (DDD) – medzinárodne používaná jednotka na meranie spotreby liekov definovaná ako predpokladaná priemerná denná dávka liečiva (resp. účinnej látky) v jeho hlavnej indikácii pre dospelého človeka (pozri tiež: http://en.wikipedia.org/wiki/Defined_Daily_Doses).

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS