Singapur

Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch

Singapur

Dátum poslednej aktualizácie: január 2009

Štát

Výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP
(%, 2006)

Podiel verejných výdavkov na celkových
(%, 2006)

Prevažujúca forma financovania verejných výdavkov

Podiel súkromného poistenia na súkromných výdavkoch
(%, 2006)

Podiel ľudí so súkromným poistením na celej populácii
(%, 2006)

Singapur

3,4

33,6

Daň, sporenie

1,9

n

Zdroje: OECD Health Data 2008, World Health Organization Statistical Information System

Singapur patrí k štátom s najnižšími výdavkami na zdravotníctvo v pomere k HDP. Zároveň dosahuje vysokú kvalitu, keď má napríklad jednu z najnižších úmrtností novorodencov na svete, primerané čakacie rady v nemocniciach a patrí medzi štáty s najvyššou očakávanou dobou dožitia pri narodení. Konzultačná firma Watson Wyatt označila zdravotnícky systém v Singapure za jeden z najúspešnejších na svete čo sa týka efektívnosti aj zdravotného stavu obyvateľstva. Jednotlivec tu na seba preberá podstatnú časť výdavkov na vlastnú zdravotnú starostlivosť, čím nesie výrazný diel zodpovednosti za svoje zdravie. Až dve tretiny výdavkov na zdravotníctvo v pomere k HDP hradia ľudia, respektíve ich zamestnávatelia zo súkromných zdrojov, zvyšnú tretinu financuje vláda z daní. Podľa viacerých autorov, dobrým výsledkom zdravotníctva výrazne pomáha relatívne mladá populácia, dynamický ekonomický rast a dôrazná vládna regulácia.

V Singapure je financovanie zdravotníctva založené na týchto zložkách:

  1. Povinné individuálne sporenie (Medisave) – program bol zavedený v roku 1984 ako súčasť verejného penzijného systému. Jeho cieľom bolo okrem iného znížiť závislosť ľudí na vládnych dotáciách v zdravotníctve a uvoľniť tak verejné zdroje pre financovanie zdravotnej starostlivosti ľuďom v núdzi. Pred jeho zavedením mali totiž všetci pacienti nárok na prevažne bezplatnú starostlivosť v nemocniciach. Medisave financuje 8-10% výdavkov na zdravotníctvo. Každý ekonomicky aktívny občan má vlastný účet, na ktorý odvádza časť mzdy. Výška príspevku na účet Medisave je 6,5% až 9% mesačnej mzdy v závislosti od veku (starší platia vyššie percento), a to až do určitého maximálneho vymeriavacieho základu. Príspevky sú oslobodené od dane. Samostatne zárobkovo-činné osoby s nízkym príjmom sú od platieb oslobodené. Nasporené peniaze môže človek použiť na vlastnú liečbu alebo na liečbu členov úzkej rodiny. Ide predovšetkým o krytie výdavkov spojených s liečbou v nemocnici, ak hospitalizácia trvá najmenej osem hodín, ako aj o krytie výdavkov na jednodňovú chirurgiu. Vláda určuje strop platby z osobného účtu za každý deň strávený v nemocnici (od 1.5.2007 je to 450 singapurských dolárov, resp. 300 dolárov pre jednodňovú chirurgiu). Strop existuje aj pre každú vykonanú operáciu, jeho výška sa pohybuje od 150-5000 dolárov v závislosti od náročnosti operácie. Vláda určuje rôzne stropy aj podľa charakteru zariadenia, v ktorom sa pacient lieči (napr. psychiatrická liečebňa, hospice, atď.). Stropy sa často neviažu len na deň, ale aj na celý rok liečby. Z osobného účtu môže pacient kryť tiež ambulantnú liečbu vybraných chronických ochorení (cukrovka, vysoký krvný tlak, mozgová porážka, nerovnováha tukov, astma a chronické pľúcne ochorenia). Aj tu platí strop 300 dolárov ročne, podmienkou však je, že pacient zaplatí priamo za každý účet vydaný v súvislosti s ambulantnou liečbou marginálny poplatok 30 dolárov plus spoluúčasť vo výške 15% účtovaných nákladov znížených o 30 dolárov. Príklad: Z účtu vo výške 100 dolárov pacient zaplatí priamo 30 dolárov plus 15% zo sumy 100-30 dolárov (=10,50 dolárov). Pacient tak spolu zaplatí 30+10,50=40,50 dolárov, zvyšných 59,50 dolárov zaplatí Medisave. Vláda určuje presné stropy aj pre jednotlivé diagnostické vyšetrenia, liečebné zákroky, resp. lieky (chemoterapia pri liečbe rakoviny, umelé oplodnenie, dialýza, rádioterapia, lieky na HIV, očkovanie proti hepatitíde, atď.). Zmyslom stropov je zabezpečiť, aby pacient ušetril časť peňazí na liečbu vo vyššom veku. Ich výška zhruba kryje náklady na liečbu v nemocniciach s nižším štandardom ubytovania. Najmä v nemocniciach s vyšším štandardom a v súkromných nemocniciach sa však často stáva, že náklady presiahnu povolený strop. Tento rozdiel musí pacient doplatiť z vlastných zdrojov mimo osobného účtu.
  2. Dobrovoľné poistenie katastrofických nákladov (Medishield) – program bol zavedený v roku 1990. Ide o poistenie vážnych a dlho trvajúcich chorôb, ktorých liečba je spojená s vysokými nákladmi. Poistné platby sú relatívne nízke (od 33-1123 dolárov ročne v závislosti od veku) a možno ich platiť z osobných účtov vedených v programe Medisave. Program prepláca do 80% nákladov účtovaných v nemocniciach s nižším štandardom ubytovania, podmienkou však je, že pacient zaplatí priamo (alebo z účtu Medisave) marginálnu platbu 1000-3000 dolárov ročne v závislosti od veku a vybraného štandardu nemocnice plus spoluúčasť vo výške 10-20% účtovaných nákladov v závislosti od účtovanej sumy znížených o 1000 dolárov. Príklad: Z účtu vo výške 8000 dolárov pacient zaplatí priamo 1000 dolárov v nemocnici s najnižším štandardom plus 20% zo sumy 3000-1000 dolárov (=400 dolárov) plus 15% zo sumy 5000-3000 dolárov (=300 dolárov) plus 10% zo sumy 8000-5000 dolárov (=300 dolárov). Pacient tak spolu zaplatí 1000+400+300+300=2000 dolárov, zvyšných 6000 dolárov zaplatí Medishield.
  3. Vládou financovaná záchranná sieť pre ľudí s nízkym príjmom a chudobných (Medifund) – program bol zavedený v roku 1993. Slúži najmä pre krytie výdavkov ľudí, ktorí už vyčerpali (alebo kvôli vysokému veku nestihli vytvoriť) vlastné zdroje v programoch Medisave a Medishield. Peniaze z vládneho fondu môžu využívať iba verejné zariadenia s nižším ubytovacím štandardom.
  4. Poistenie ťažkej invalidity starších ľudí (Eldershield) – ide o krytie nákladov na dlhodobú liečbu ľudí v pokročilom veku. Plnením je pravidelná mesačná výplata určitej sumy v hotovosti po určitú dobu. Vláda povolila vykonávať tento program trom súkromným poisťovniam. Účastníkmi programu sa automaticky stávajú všetci držitelia účtov Medisave po dovŕšení 40 rokov. Pri vstupe do programu sa určí výška poistnej platby, ktorá sa neskôr nemení a splatná je ročne až do dovŕšenia 65 rokov. Poistné platby možno platiť priamo z účtu Medisave, alebo v hotovosti. Ľudia majú na výber lacnejšie poistenie na výplatu 300 dolárov mesačne po dobu 60 mesiacov, alebo drahšie poistenie na výplatu 400 dolárov mesačne po dobu 72 mesiacov. Poskytovateľmi sú verejné, charitatívne ako aj súkromné organizácie.
  5. Doplnkové súkromné poistenie na služby nad rámec univerzálneho systému – je rozšírené, bežne ho financujú zamestnávatelia. Môže ísť tiež o súkromnú alternatívu alebo nadstavbu programu Medishield.
  6. Priame platby – marginálne platby, spoluúčasť, doplatky na lieky. V nemocniciach sú tým vyššie, čím vyšší ubytovací štandard si pacient vyberie.

Vláda kladie dôraz na budovanie zdravej populácie prostredníctvom preventívnych programov a podpore zdravého životného štýlu. Za týmto účelom zostavila špeciálne letáky pre pacientov, ktoré ich majú informovať o chronických chorobách, príčinách ich vzniku a spôsoboch, ako im predchádzať. Lekári prvého kontaktu tiež majú k dispozícii pomôcky, ako efektívne predchádzať a liečiť chronické choroby.

V primárnej sfére zabezpečujú súkromní poskytovatelia 80% služieb, kým verejní, ktorí dostávajú aj vládne dotácie, zabezpečujú 20% služieb. V nemocničnej sfére, kde ide o nákladnejšie služby, je to presne naopak - súkromné nemocnice poskytujú 20% a verejné 80% služieb. Verejné nemocnice sú spravidla väčšie, súkromné menšie. Oddelenia verejných nemocníc sa členia do štyroch tried v závislosti od ubytovacieho štandardu, ktorý poskytujú (napr. počet pacientov na izbe, vybavenie izby, atď.). Lôžok s nižším štandardom je zhruba 80% a sú výrazne dotované vládou (až do 80% nákladov). Zvyšných 20% lôžok má vyšší štandard a nedostávajú žiadne dotácie od vlády. Bez vládnych dotácií sú aj súkromné nemocnice. Všetky verejné nemocnice vláda reštrukturalizovala tak, aby pôsobili čo najviac ako súkromné firmy, hoci plne vlastnené vládou. Predovšetkým posilnila autonómiu ich manažmentov a zaviedla komerčné účtovné štandardy s cieľom posilniť ich finančnú disciplínu. Verejné nemocnice pôsobia ako neziskové organizácie. Vláda reguluje ponuku aj ceny zdravotníckych služieb poskytovaných vo verejných zariadeniach. Súkromné zariadenia majú voľnú tvorbu cien. Vláda od nich vyžaduje len zverejňovanie cenníkov, aby pacientom uľahčila porovnávanie.

Použité zdroje:
1. Karvounis, Niko (2008): Singapore Vs USA, august 2008
2. Ministry of Health, Singapore
3. Watson Wyatt Worldwide: Healthcare Market Review, The Singapore health system – achieving positive health outcomes with low expenditure
4. Wikipedia: en.wikipedia.org, Health care in Singapore

 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS