Nemecko

Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch

Nemecko

Dátum poslednej aktualizácie: február 2009

Štát

Výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP
(%, 2006)

Podiel verejných výdavkov na celkových
(%, 2006)

Prevažujúca forma financovania verejných výdavkov

Podiel súkromného poistenia na súkromných výdavkoch
(%, 2006)

Podiel ľudí so súkromným poistením na celej populácii
(%, 2006)

Nemecko

10,6

76,9

Poistenie

39,7

26,1

Zdroje: OECD Health Data 2008, World Health Organization Statistical Information System

Základné zdravotné poistenie je povinné pre všetkých pracujúcich až do určitej výšky príjmu. V roku 2006 malo základné poistenie 87,5% obyvateľov. Spravuje ho zhruba 250 súkromných neziskových organizácií (Gesetzliche Krankenversicherung - GKV). Poistenci platia jednotné sadzby poistného (15.5% od 1.1.2009, resp. 14,9% od 1.7.2009), za čo majú nárok na základný vládou definovaný štandard zdravotnej starostlivosti. Pred rokom 2009 sadzby neboli jednotné a v závislosti od poisťovne sa pohybovali v rozmedzí 10%-15% príjmu poistenca. Polovicu sadzby platí zamestnanec a polovicu zamestnávateľ. Poistenie má rodinný charakter, t.j. kryje aj náklady na zdravotnú starostlivosť o členov blízkej rodiny poistenca (manžel/ka, deti). Ide o priebežný systém, v ktorom nedochádza ku kumulácii úspor. Poisťovne nemôžu odmietnuť uchádzača o poistenie, zakázaná je tiež diskriminácia podľa veku, pohlavia, atď. Výšku platieb poskytovateľom dojednávajú poisťovne so združeniami poskytovateľov na úrovni jednotlivých spolkových krajín. Malému počtu ľudí (napr. nezamestnaní) kryje zdravotnú starostlivosť, resp. platby poistného vláda z daní, alebo zo sociálneho poistenia. Dlhodobým problémom základného poistenia je deficitné financovanie, ktoré sa vláda snaží riešiť zužovaním základného štandardu, zvyšovaním doplatkov a spoluúčasti, posilňovaním súťaže, ale od roku 2009 aj zvýšením poistnej sadzby. Od roku 2004 pacienti začali platiť 10 EUR štvrťročne za návštevu všeobecného lekára, 10 EUR za deň pobytu v nemocnici, 10 EUR za predpísanie liekov, ako aj 10 EUR za vybrané výkony špecialistov. Doplatky na lieky tvoria najviac 10% nákladov.

Popri základnom zdravotnom poistení fungujú v Nemecku aj osobitné povinné systémy pre úrazové poistenie (hradené zamestnávateľom) a poistenie dlhodobej starostlivosti (cca 2% ročného príjmu alebo dôchodku, ktoré hradí rovnakým dielom zamestnanec aj zamestnávateľ). Zhruba 9% obyvateľov uzatvára aj doplnkové súkromné poistenie na krytie zdravotnej starostlivosti nad rámec základného balíka.

Ľudia s príjmom nad hranicu stanovenú pre základné zdravotné poistenie sa môžu rozhodnúť, či budú poistení v prísnejšie regulovanom základnom systéme (GKV), alebo uzatvoria voľnejšie regulované súkromné poistenie (Private Krankenversicherung - PKV), ktoré ponúka zhruba 50 poisťovní. Len zhruba jedna štvrtina ľudí si volí súkromné poistenie. V roku 2006 ho malo 12,5% obyvateľov. Poistné platby v súkromnom poistení závisia od rozsahu krytia, ako aj od rizikového profilu poistenca. Zákon tu vyžaduje kumuláciu úspor pre krytie nákladov vo vyššom veku. Všeobecne je súkromné poistenie atraktívnejšie pre mladých ľudí, ktorí platia nižšie poistné platby. S vekom a založením rodiny sa však platby zvyšujú. Poistenie nemá rodinný charakter, keďže každý člen rodiny musí uzatvoriť osobitné zmluvy. Súkromné poistenie priamo konkuruje základnému. Negatívnym sprievodným javom je adverzná selekcia, keď najmä mladí a zdraví ľudia s vyšším príjmom uzatvárajú súkromné poistenie, zatiaľ čo starší a rizikovejší ľudia s nižším príjmom ostávajú v základnom poistení. Vláda sa tento problém snaží riešiť obmedzovaním možnosti spätného prechodu najmä starších ľudí zo súkromného do základného poistenia, ako aj priamymi regulačnými zásahmi do súkromného poistenia, ktoré majú chrániť poistencov pred zvyšovaním poistných platieb. Súkromne poistení pacienti platia za zdravotnú starostlivosť priamo poskytovateľom a následne si uplatňujú preplatenie príslušnej časti nákladov vo vlastnej poisťovni.

Použité zdroje:
1. CATO Institute (2008): The Grass Is Not Always Greener: Look at National Health Care Systems Around the World, Michael Tanner, Policy Analysis No. 613, CATO Institute, March 2008
2. LSE (2004): Voluntary Health Insurance in the European Union, Elias Mossialos, Sarah Thomson, European Observatory on Health Systems and Policies, LSE Health and Social Care (London School of Economics and Political Science), 2004
3. Wikipedia: en.wikipedia.org, Health care in Germany

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS