Fínsko

Financovanie zdravotníctva vo vybraných štátoch

Fínsko

Dátum poslednej aktualizácie: marec 2009

Štát

Výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP
(%, 2006)

Podiel verejných výdavkov na celkových
(%, 2006)

Prevažujúca forma financovania verejných výdavkov

Podiel súkromného poistenia na súkromných výdavkoch
(%, 2006)

Podiel ľudí so súkromným poistením na celej populácii
(%, 2006)

Fínsko

8,2

76,0

Daň

9,2

n

Zdroje: OECD Health Data 2008, World Health Organization Statistical Information System

Univerzálne nároky obyvateľstva na zdravotnú starostlivosť financuje vláda prostredníctvom daní. Poskytovanie a čiastočne aj financovanie starostlivosti je decentralizované na samosprávu, ktorá zabezpečuje verejné služby v širokom spektre od primárnej starostlivosti až po nemocnice. Financované sú 78% z daní (centrálnych aj regionálnych), 20% z poplatkov pacientov a 2% z iných príjmov. Vláda prideľuje peniaze regiónom podľa počtu obyvateľov, vekovej štruktúry a štatistík úmrtnosti. Vláda každoročne limituje poplatky pacientov. Napríklad za návštevu všeobecného lekára platia pacienti 11 EUR, najviac však 33 EUR ročne. Za deň pobytu v nemocnici platia 26 EUR. Pre poplatky za verejné služby súčasne platí ročný strop vo výške 590 EUR. Nad túto sumu už pacienti poplatky neplatia.

Popri verejných poskytovateľoch pôsobia vo fínskom zdravotníctve aj súkromní, a to najmä v primárnej sfére (všeobecní lekári, fyzioterapia, zubné lekárstvo). Súkromný sektor je podstatne menší ako verejný. Pôsobí tu len niekoľko malých súkromných nemocníc. Väčšina nemocníc je vo vlastníctve samosprávy, zvyšok sú veľké a najlepšie vybavené univerzitné nemocnice. Podiel výdavkov na súkromných poskytovateľov v pomere k celkovým výdavkom na zdravotníctvo je 14%. Na krytie výdavkov u súkromných poskytovateľov môžu pacienti žiadať o štátne dotácie, alebo uzatvoriť súkromné poistenie. Hlavnú časť príjmov súkromných poskytovateľov tvoria priame platby pacientov (z ktorých môže podstatnú časť následne refundovať štát), na súkromné poistenie pripadá len zhruba 10%. Takmer všetci poskytovatelia majú prístup k elektronickej databáze s údajmi o zdravotnom stave pacienta.

Použité zdroje:

  1. Health Care in Finland, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinky, 2004
  2. Wikipedia: en.wikipedia.org, Healthcare in Finland
 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS