Kapitola 8: Platobná neschopnosť zdravotníckych zariadení

Problém:
Zdravotníctvo sa zadlžuje (8 mld. Sk ku koncu 2007), pričom rozhodujúcu časť tvorí dlh štátnych zdravotníckych zariadení voči dodávateľom liekov (55,4% z dlhu zariadení v pôsobnosti MZ SR). Pri oneskorených platbách nemocníc sú predajcovia liekov motivovaní dodávať lieky skôr do lekární.

Tab č. 1:  Prehľad vývoja záväzkov po lehote splatnosti (istina) v rezorte zdravotníctva

(údaje sú uvádzané kumulatívne od 1.1.2005 v mil. Sk)

Zdravotnícke zariadenia

k 31.12. 2005

k 30.6. 2006

k 31.12. 2006

k 30.6. 2007

k 31.12. 2007

 - v pôsobnosti MZ SR

2 033

2 887

4 435

5 155

5 842

 - transformované na akciové spoločnosti

x

15

14

21

6

 - delimitované na obce a VÚC a transformované na neziskové organizácie*

2 384

2 342

2 275

2 094

2 154

Zdravotné poisťovne

1 217

279

97

22

72

DLH SPOLU

5 634

5 523

6 821

7 292

8 074

* Na tomto dlhu majú 82% podiel zdravotnícke zariadenia (ZZ) delimitované na VÚC, ZZ delimitované na obce majú 9% podiel a ZZ transformované na n. o. tvoria tiež 9% dlhu.

Zdroj: Správa o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31.12.2007, Vláda SR, máj 2008

Odporúčania (netýkajú sa špecificky liekovej politiky, ale celého zdravotníctva):   

  1. Zostavovať a pravidelne zverejňovať rebríček nemocníc a jednotlivých oddelení podľa kvality a efektívnosti. Umiestnenie v rebríčku zohľadňovať pri uzatváraní zmlúv zdravotných poisťovní s nemocnicami.   
  2. Podporovať zavádzanie tvrdých rozpočtových obmedzení pre nemocnice, transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti a následné odštátnenie. Podporovať a dosadzovať kvalitný manažment nemocníc so skúsenosťami z riadenia podnikov. [1]


[1] Otázkam vlastníckych vzťahov a ziskového resp. neziskového charakteru zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa bude INEKO podrobne venovať v osobitnej štúdii.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS