Kapitola 7: Informácie o liekoch na internete

Význam informácií:
Ak si má pacient vybrať správny liek, musí vedieť, čo ho bude stáť a aký bude mať účinok. Tieto informácie si následne musí porovnať s inými podobne účinnými liekmi. Ak ich pacient nemá, je odkázaný na odporúčania lekára, resp. lekárnika. Ani tí však nemusia mať prehľad o tom, ktorý liek je pre pacienta najlepší vzhľadom na jeho cenu. Nemusia mať ani motiváciu predpísať či vydať mu ten najlepší liek, ale napríklad liek, za ktorý dostanú čo najväčšie výhody od firiem predávajúcich lieky, prípadne za ktorý dostanú čo najviac peňazí od zdravotnej poisťovne. Podobne ako pacient, aj daňový poplatník musí mať informácie o účinku lieku a jeho alternatív, aby vedel zhodnotiť, aká suma sa má použiť na jeho hradenie z verejných zdrojov. Bez správnych a ľahko dostupných informácií hrozí, že sa súkromné aj verejné zdroje používané na nákup liekov míňajú neefektívne. Preto je dôležité, aby boli verejne dostupné a aj bežnému človeku zrozumiteľné informácie o cenách a účinku liekov.

Na Slovensku sú na internete dostupné tieto databázy liekov:

  1. Ministerstvo zdravotníctva:       http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/078461CDB2953A8DC1257412002BB19A?OpenDocument (zoznam kategorizovaných liekov zoradených podľa účinnej látky s informáciou o cene, úhrade zdravotnej poisťovne a doplatku pacienta po najnovšej kategorizácii; chýbajú informácie o účinku lieku)
  2. Slovenská lekárnická komora: www.slek.sk (zoznam kategorizovaných liekov s informáciou o predošlej a súčasnej cene, ako aj o zmene doplatku po najnovšej kategorizácii; chýbajú informácie o účinku lieku)
  3. www.nobel.sk a Slovenský ústav kontroly liečiv: http://www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov (zoznam všetkých liekov s možnosťou vyhľadávať podľa názvu lieku, účinnej látky, ATC skupiny, indikačnej skupiny, atď. s uvedením príbalového letáku informujúcom napr. o účinku lieku, ako aj s možnosťou vyhľadať náhradné lieky; chýbajú informácie o cene, úhrade z verejných zdrojov a doplatku pacienta)
  4. Spoločnosť BE TRADE, spol. s r.o. v spolupráci s VšZP: www.liekinfo.sk (zoznam všetkých liekov s možnosťou vyhľadávať podľa názvu lieku a indikačnej skupiny s uvedením príbalového letáku informujúcom napr. o účinku lieku, s informáciou o cene, úhrade z verejných zdrojov a doplatku pacienta, s informáciou či ide o generický alebo originálny liek; chýba možnosť vyhľadať náhradné lieky podľa účinnej látky, ako aj možnosť vyhľadávať lieky podľa ATC skupiny)

Problémy:

  1. Neexistuje laikom zrozumiteľný zoznam liekov, v ktorom by si bežný pacient mohol vyhľadať lieky potrebné pre liečenie danej choroby s informáciou o účinku lieku, cene a výške doplatku, ako aj s možnosťou vyhľadať a porovnať tieto údaje s náhradnými liekmi. Existujúce databázy sú buď ťažko dostupné, málo prehľadné, náročné na orientáciu (keďže obsahujú množstvo odborných informácií), alebo v nich chýbajú, resp. sú neprehľadné dôležité informácie.
  2. Neevidujú sa informácie o chybách spôsobených zlým užívaním liekov, napríklad kvôli ich chybnému predpísaniu. 

Odporúčania: 

  1. Zostaviť a na internete zverejniť laikom zrozumiteľný zoznam liekov s možnosťou triedenia podľa diagnóz, ceny, úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku pacienta. Doplniť informácie o účinku lieku a či ide o liek na predpis alebo voľnopredajný liek. Umožniť jednoduché vyhľadávanie náhradných liekov.
  2. Prepracovať ministerstvom zdravotníctva vydávaný zoznam kategorizovaných liekov tak, aby umožnil jednoduché vyhľadávanie a porovnávanie liekov. Zoznam viditeľne zverejniť na internete a pravidelne aktualizovať. Príkladom môže byť zoznam liekov, ktorý zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva ČR: http://www.mzcr.cz/leky.aspx
  3. Evidovať a zverejniť informácie o chybách spôsobených zlým užívaním liekov.
 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS