Kapitola 5: Regulácia obchodných marží

Metodika regulácie:
Od 1. januára 2008 ministerstvo zdravotníctva zaviedlo tzv. degresívnu obchodnú prirážku (degresívnu maržu), podľa ktorej sa marže liekov na predpis (t.j. vrátane plne a čiastočne hradených liekov) znižujú s rastom ceny lieku:

 

Cenový základ (podiel z výrobnej, resp. dovoznej ceny, z ktorého sa počíta príslušná časť marže)

Maximálna veľkoobchodná marža (pre distribútora)

Maximálna maloobchodná marža (pre lekáreň)

Spolu

od 0,00 do 80,00 Sk

14,10%

32,90%

47,00%

od 80,01 do 160,00 Sk

11,10%

25,90%

37,00%

od 160,01 do 240,00 Sk

8,10%

18,90%

27,00%

od 240,01 do 400,00 Sk

5,10%

11,90%

17,00%

od 400,01 do 700,00 Sk

3,30%

7,70%

11,00%

od 700,01 do 1200,00 Sk

2,70%

6,30%

9,00%

od 1200,01 do 2200,00 Sk

2,40%

5,60%

8,00%

od 2200,01 do 5000,00 Sk

2,25%

5,25%

7,50%

od 5000,01 do 10 000,00 Sk

2,10%

4,90%

7,00%

od 10 000,01 do 20 000,00 Sk

1,95%

4,55%

6,50%

viac ako 20 000,00 Sk

1,80%

4,20%

6,00%

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, Model degresívnej prirážky, 13.11.2007

Degresívna marža zvýhodnila dodávku a predaj lacnejších liekov a znevýhodnila dodávku a predaj drahších liekov. Cieľom opatrenia je zníženie výdavkov na lieky. Predtým ministerstvo zdravotníctva regulovalo (veľkoobchodné aj maloobchodné) marže liekov takto:

 

Maximálna veľkoobchodná marža (% z výrobnej ceny)

Maximálna maloobchodná marža (% z výrobnej ceny)

Hradené a čiastočne hradené lieky

11%

21%

Drahé hradené lieky (viac ako 250 EUR)

4%

10%

Hradené očkovacie látky

5%

7%

Voľnopredajné lieky*

5%

15%

Lieky predávané len v nemocniciach

10%

Zdroj: OECD (2008)* Ministerstvo zdravotníctva v jeseni 2004 zrušilo reguláciu maximálnych predajných cien pre voľnopredajné lieky, ponechalo však reguláciu marží. Po zrušení maximálnych cien začali ceny voľnopredajných liekov stúpať, na čo ministerstvo reagovalo znížením veľkoobchodných marží z 13% na 5% a maloobchodných marží z 21% na 15%. [3]

Problém:
Ministerstvo reguluje marže, hoci v mnohých prípadoch na Slovensku môže fungovať súťaž  na úrovni veľkoobchodu aj maloobchodu:

  • Veľkoobchod: Ako uvádza Mazag (2007), vo veľkoobchode pripadá na 11 najväčších firiem 95% trhu podľa tržieb. V roku 2005 pôsobilo vo veľkoobchode s liekmi spolu 236 firiem.
  •  Maloobchod: Ako uvádza Mazag (2007), v maloobchode pôsobilo v roku 2006 spolu 1523 lekární (všetky súkromné). Oproti roku 2005 to bolo o vyše tretinu viac, najmä v dôsledku zavedenia voľnejších kritérií pre prevádzkovanie lekárne. Počet nemocničných lekární, na ktoré pripadá cca 10% predaja liekov, klesol v dôsledku zlučovania nemocníc z 81 v roku 2004 na 74 v roku 2006.

Odporúčania:

  1. Podporovať konkurenčné prostredie vo veľkoobchode aj maloobchode (napr. znižovaním bariér vstupu na trh, voľnejším predajom voľnopredajných liekov a zvýšením ich počtu – pozri tiež Kapitolu 10, zlepšením informovanosti lekárov, lekárnikov aj pacientov o jednotlivých liekoch - pozri Kapitolu 7, atď.).
  2. Priebežne identifikovať lieky, pri ktorých môže fungovať súťaž na úrovni maloobchodu, resp. veľkoobchodu (napr. na základe počtu potenciálnych konkurentov, miery informačnej asymetrie, bariér vstupu na trh, atď.) a vyňať ich z regulácie obchodných marží. To by si predovšetkým pri plne alebo čiastočne hradených liekoch z verejného poistenia vyžiadalo zmenu v ich regulácii. Jednou z možností je, že by štát reguloval iba maximálnu dovoznú cenu lieku a podiel úhrady z verejného poistenia ako aj podiel doplatku pacienta na konečnej cene lieku. Oproti súčasnosti by už teda neurčoval konečnú cenu lieku v lekárni, ani výšku úhrady resp. doplatku pacienta vo finančnom vyjadrení.

Návrh regulácie cien liekov v prípade zrušenia regulácie obchodných marží:

 

Dnes

Po novom

Regulácia maximálnej ceny od výrobcu (resp. dovozcu)

Áno

Áno

Regulácia obchodných marží

Áno

Nie

Regulácia konečnej ceny v lekárni

Áno

Nie

Regulácia úhrady zdravotnej poisťovne v SKK

Áno

Nie

Regulácia úhrady zdravotnej poisťovne v % konečnej ceny

Áno

Áno

Regulácia doplatku pacienta v SKK

Áno

Nie

Regulácia doplatku pacienta v % konečnej ceny

Áno

Áno

 

Problém:
Distribútori liekov nemôžu používať rabat
, t.j. dodávku rovnakého množstva liekov za nižšiu cenu (finančný rabat, zľava), resp. dodávku väčšieho množstva liekov za rovnakú cenu (množstevný rabat).

Odporúčanie:
Umožniť poskytovanie predovšetkým finančného rabatu (zľavy) a zvážiť zavedenie množstevného rabatu. Nevýhodou množstevného rabatu je, že motivuje k vyššej spotrebe liekov.

 

[1] Trend 4.10.2005, Regulácia marží: prínos nejasný

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS