Viac peňazí do zdravotníctva, vyššie platy

SĽUB 8:

SMER presadí také zvýšenie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo, okrem iného aj vyššími platbami štátu za svojich poistencov, aby došlo k ekonomickej stabilizácii zdravotníckeho systému.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

V zákone o štátnom rozpočte definovať konštantu, ktorá bude slúžiť pre výpočet odvodu štátom plateného poistného (minimálna mzda, priemerná mzda) tak, aby zdravotníctvo dostalo financie na úrovni 7% HDP za postupného každoročného zvyšovania podielu HDP na financovaní zdravotníctva a aby sme v priebehu ďalšieho volebného obdobia dosiahli výšku takého percentuálneho podielu HDP na objeme financií pre zdravotníctvo ako v krajinách EÚ.
Zdroj: Volebný program SNS

Vláda zabezpečí navýšenie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo v roku 2007 cestou zvýšených platieb poistného za skupiny občanov, kde je platiteľom štát zo 4% priemernej mzdy na 5% priemernej mzdy.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že do roku 2010 je možné pri mzdovom ohodnotení lekárov a sestier priblížiť sa k 1,5 až 3-násobku priemernej mzdy, presnejšie dostať sa na ich úroveň. U lekárov spomínaný trojnásobok predstavuje cca 54.000,-Sk, pričom v decembri 2006 sa reálne priemerná mzda lekárov vo fakultných nemocniciach pohybovala nad 40.000,-Sk. U sestier spomínané 1,5-násobné zvýšenie by malo predstavovať 27.000,-Sk, pričom priemerná mzda sestry v decembri 2006 bola viac ako 20.000,-Sk.
Zdroj: Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva, 29.1.2007

REALITA:

Platby štátu za poistencov sa v roku 2007 zvýšili zo 4% na priemerných 4,33% z priemernej mzdy a v roku 2008 na 4,5% priemernej mzdy.

Výdavky štátu (v mld. Sk)

2006

2007

2008

Verejné zdroje v zdravotníctve

79,6 
(4,86% HDP)

86,9
(4,77% HDP)

100,5
(5,05% HDP)

- z toho: výdavky ŠR pre Ministerstvo zdravotníctva

26,46 
(1,62% HDP)

30,10 
(1,65% HDP)

33,92 
(1,71% HDP)

Zdroje:
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2008
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007

Priemerná nominálna mesačná mzda v roku 2007

Sk

index

Hospodárstvo SR úhrnom

20 146

107,2

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo; rybolov, chov rýb

15 766

110,3

Priemysel spolu

20 664

106,4

- ťažba nerastných surovín

22 219

110,6

- priemyselná výroba

20 024

106,4

- výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

29 769

107,8

Stavebníctvo

15 561

106,9

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru

20 035

106,4

Hotely a reštaurácie

15 045

106,2

Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie

21 270

108,9

Finančné sprostredkovanie

40 871

106,7

Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti

25 129

105,7

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

25 372

106,8

Školstvo

16 632

107,7

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

17 540

115,6

Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby

15 442

109,0


Zdroj: ŠÚ SR

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR museli bez príslušného finančného krytia v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Asociáciou fakultných nemocníc a Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb zvýšiť mzdy o 10% najprv k 1. máju 2006 a potom ešte aj k 1. decembru 2006 o ďalších 10%. K 1.6.2007 došlo k ďalšiemu zvýšeniu miezd o 10 %. V celkovom finančnom vyjadrení tri etapy zvyšovania miezd mali dopad na nárast mzdových prostriedkov a odvodov o 3,55 miliardy Sk v porovnaní s rokom 2005...
Zdroj: Správa o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31.12.2007, MZ SR, marec 2008

Ani štrajky, ba ani nový minister zdravotníctva nepriniesli lekárom výrazne lepšie platy. Mzdy sa im zvýšili síce o tridsať percent, niektorí lekári však tvrdia, že len na papieri. O sumu, ktorou si mali prilepšiť, sa im zároveň znížilo osobné ohodnotenie alebo iný príplatok.
Zdroj: Pravda 3.12.2007, Lekári si mierne polepšili. Ale len na papieri

Priemerné mzdy lekárov

rok 2005

I. - III.

štvrťrok 2007

Priemerná dohodnutá (tarifná) mzda



* fakultné nemocnice (v pôsobnosti MZ SR)

17 066 Sk

21 184 Sk

* nemocnice v pôsobnosti vyšších územných celkov

17 115 Sk

17 701 Sk

* nemocnice - neziskové organizácie

15 618 Sk

18 341 Sk

Priemerná mzda vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť



* fakultné nemocnice (v pôsobnosti MZ SR)

31 494 Sk

41 041 Sk

* nemocnice v pôsobnosti VÚC

31 557 Sk

36 350 Sk

* nemocnice - neziskové organizácie

30 372 Sk

37 219 Sk

Poznámka: Údaje o priemerných platoch nezahŕňajú všetky zdravotnícke zariadenia na Slovensku
Zdroj: Pravda 3.12.2007 (Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Národné centrum zdravotníckych informácií)

VYBRANÉ KOMENTÁRE:
(Zdroj: Anketa INEKO, máj 2007)

Zdravotníctvo je skutočne podfinancované, pridanie peňazí ale musí byť sprevádzané opatreniami na rast efektívnosti. 
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Slovenské zdravotníctvo je v porovnaní s inými krajinami dlhodobo podfinancované. Ceny v zdravotníctve sú nastavené na úroveň disponibilných zdrojov, bez ohľadu na reálne náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Už len samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti vedie k zadlžovaniu zdravotníckych zariadení, nehovoriac o úniku pracovníkov do zahraničia. 
Milan Velecký, Slovenský rozhlas

Potrebné a všeobecne akceptované opatrenie, ktorého efektivita ale úzko súvisí so súbežnou racionalizáciou systému a potrebou zavedenia skutočnej konkurencie do poskytovania zdravotnej starostlivosti, rozšírením ponuky a kvality poskytovaných služieb (lekári na kolesách navštevujúci pacientov doma), ktorých zavedenie v programe Smeru absentovalo.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Na výpočet „optimálneho“ množstva peňazí v zdravotníctve neexistuje vzorec, je to politická otázka. Napriek tomu je súčasný systém zdravotníckeho financovania nastavený tak, že podiel zdravotníckych príjmov na HDP môže byť v nasledujúcich niekoľkých rokoch jeden z najnižších v OECD. Alternatívami na zvyšovanie tohto podielu môže byť zvýšenie významu financovania zdravotníctva zo všeobecných daní (napríklad aj zvýšením “príspevku štátu”) a súkromného poistenia.
Martin Filko, Sanigest International

Vlievať viac peňazí do systému, ktorému zároveň zmäkčujeme pravidlá hry a vraciame mäkké rozpočtové obmedzenia, je drahá hra, ktorú draho zaplatíme. Kvalitu zdravotníctva to pritom nijako nezasiahne, zato rozsahu korupcie to rozhodne pomôže.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Základným problémom slovenského zdravotníctva nebol nedostatok finančných zdrojov, ale ich neefektívne využívanie. Faktom však je, že z medzinárodného porovnania nepatrilo Slovensko ani k štátom s nadštandardne vysokým objemom zdrojov a tak isté zvýšenie zdrojov spolu s ich efektívnym použitím pomôže. 
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Zdravotníctvo je dôležité. Avšak liať peniaze do systému, ktorý je bezodnou dierou, bez jeho zásadnej reformy – výsledky sa už dostavujú: znova rastúci dlh, plytvanie, príživníctvo záujmových skupín, korupcia. Na obranu treba uviesť, že ani minulá vláda problém zdravotníctva v skutočnosti nevyriešila. Správna cesta: viac zdrojov v zdravotníctve áno, ale súkromných – a viac podnikania a trhových princípov v tejto oblasti.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Zdravotníctvo dostáva naozaj menej než v zahraničí a to nielen absolútne ale aj v pomere k HDP. Cieľ zvýšiť jeho financovanie je správny, cesta k nemu však nebola premyslená. 
Eugen Jurzyca, INEKO

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS