O projekte i-Health

Táto stránka vznikla v spolupráci inštitútu INEKO a zdravotnej poisťovne Dôvera. Určená je najmä pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o zdravotníctvo. Stránka má podporiť diskusiu o súčasnom systéme zdravotníctva a možnostiach jeho zlepšenia, sprostredkovať názory jednotlivcov a organizácií (vrátane INEKO), ako aj relevantné fakty a literatúru. Podľa vzájomnej dohody Dôvera nezasahuje do výstupov INEKO uvedených na tejto stránke.

 

Aktuality

Stav digitalizácie slovenského zdravotníctva

Dobre nastavené elektronické zdravotníctvo nesie v sebe potenciál zvýšenia bezpečnosti pacienta, skvalitnenia a zefektívnenia liečby. Na Slovensku sa zatiaľ využíva len časť tohto potenciálu, keďže sa ešte nezaviedli všetky funkcionality a aj ich používanie medzi zdravotníkmi a pacientmi je zatiaľ limitované. Ale tak to bolo pri rozbehu aj v ostatných krajinách. Za najúspešnejšiu povazujeme zatial funkcionalitu eRecept, ktorá sa celoplošne rozšírila a pacienti z nej ešte viac benefitujú počas koronakrízy, kedy je dobré dodržiavať sociálny dištanc.

Dátum: 28.08.2020
 
Výmeny riaditeľov zdravotníckych zariadení

Ak má minister zdravotníctva podložené podozrenia z neefektívneho nakladania s verejnými prostriedkami zo strany odvolaných manažérov, je ich výmena legitímna. Dobré by bolo tieto dôvody viac komunikovať aj smerom k verejnosti, aby to bolo odkontrolovateľné a transparentné. Čo sa týka dosadzovania ľudí na riaditeľské pozície v štátnych zariadeniach, nejde vôbec o lukratívne miesta, keď sa nekradne. Aj preto je ťažké zohnať na tieto miesta schopných manažérov s dobrou povesťou. Neprajné prostredie, zlá atmosféra, neskutočne veľa práce na jednej strane a relatívne malá odmena, slabé uznanie, otázna satisfakcia či sebarealizácia na strane druhej.

Dátum: 24.08.2020
 
O povinných rezervách zdravotných poisťovní a ich čerpaní

Tvoriť si rezervy na ťažšie časy a na  vykrytie prípadných strát v čase kríz je rozumné a môže to chrániť tak pacientov, ako aj veriteľov. Samozrejme, otázna je optimálna výška a regulácia použitia rezervy. Vzhľadom na historické stratové hospodárenie VšZP by rezervy najviac potrebovala práve štátna poisťovňa, ale tá ich má len veľmi minimálne, resp. žiadne. Najvyššie rezervy, dokonca nad rámec zákonného minima, má Dôvera. Poznáme názory súčasného ministerstva zdravotníctva na kontroverznú účtovnú operáciu v súvislosti so zlučovaním Dôvery a Apolla, ktorá viedla k predčasnej výplate akcionárov a podľa viacerých názorov k nadhodnoteniu poistného kmeňa, čo má vplyv na vlastné imanie a účtovnú hodnotu poisťovne. Preto by sa dalo špekulovať, či nie je navrhovaná právna úprava tvorby a čerpania povinného rezervného fondu určitou zábezpekou štátu proti prípadným finančným problémom, ak by sa otvorila právna otázka ocenenia poistného kmeňa Dôvery. V každom prípade vo všeobecnosti krok, ktorý prikazuje poisťovniam použiť všetky prostriedky z rezervného fondu, ktoré tam boli naakumulované aj dobrovoľne, teda nad rámec jeho povinnej tvorby, iba na krytie strát, považujem za hraničiaci s neprípustným zásahom do súkromného vlastníctva, ktorému tak štát de facto zmrazí určitú nezanedbateľnú časť vlastných zdrojov.

Dátum: 21.08.2020
 
Elektronizácia zdravotníctva môže pomáhať odhaľovať neefektívnosti

Elektronizácia celkom určite zjednodušila a zefektívnila prácu pre revíznych lekárov a všetkých, ktorí využívajú zdravotnícke dáta. Aj keď tu máme elektronizáciu, nie všetky dáta sú dostupné, nie všetky údaje, ktoré sa zbierajú, sú relevantné a validné a nie vždy sa dáta využívajú, ako by sa mohli. Niekedy chýba záujem, resp. "politická vôľa" z dát vyčítať informáciu, ktorá by si vyžadovala vykonať adekvátnu akciu - napr. odzmluvniť poskytovateľa, alebo mu obmedziť objem či znížiť cenu, nehovoriac o trestnoprávnych konzekvenciách.

Dátum: 10.08.2020
 
Hradiť doplatky za lieky ľuďom s vysokými príjmami je neefektívne

Čo sa týka doplatkov za lieky, určite by bolo efektívnejšie vyčleniť ľudí s vyššími príjmami. V súčasnosti už súkromné poisťovne vracajú všetky doplatky za lieky pre deti a VšZP vracia každý štvrťrok sumu doplatkov presahujúcu 10 eur pre deti do 6 rokov. Čo sa týka dôchodcov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, tu už dlhšie fungujú ochranné stropy, po prekročení ktorých poisťovne vracajú doplatky. To znamená, že poisťovne už dnes hradia podstatnú časť doplatkov. Prenos všetkých doplatkov na Sociálnu poisťovňu by bol preto zbytočne drahší a aj administratívne náročnejší. Efektívnejším riešením je zaviesť refundáciu doplatkov pre všetky poisťovne a kompenzovať ich zvýšením platby za poistencov štátu.

Dátum: 03.08.2020
 
Stránkovanie:
 
 
 
Copyright © 2020 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS