O projekte i-Health

Táto stránka vznikla v spolupráci inštitútu INEKO a zdravotnej poisťovne Dôvera. Určená je najmä pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o zdravotníctvo. Stránka má podporiť diskusiu o súčasnom systéme zdravotníctva a možnostiach jeho zlepšenia, sprostredkovať názory jednotlivcov a organizácií (vrátane INEKO), ako aj relevantné fakty a literatúru. Podľa vzájomnej dohody Dôvera nezasahuje do výstupov INEKO uvedených na tejto stránke.

 

Aktuality

Ako motivovať všeobecných lekárov, aby ordinovali dlhšie ?

Otázkou je, či motivovať lekárov mať dlhšie ordinačné hodiny nejakým centrálnym nariadením zo strany MZ SR, definovaním nároku pacienta v oblasti dostupnosti, presnejšou špecifikáciou verejnej minimálnej siete, navýšením platieb alebo prostredníctvom zmluvných podmienok od poisťovne. Určite by k predĺženiu ordinačných hodín motivovala samotných všeobecných lekárov zmena modelu odmeňovania, ktorá by na úkor kapitačných platieb posilnila zložku príjmu odvodenú od výsledkov liečby, od výkonnosti, od kvality liečby, ktorá by mala byť zároveň meraná a pre účely verejnej kontroly a informácií aj zverejňovaná.

Dátum: 21.04.2017
 
Za kvalitnejšie dáta v zdravotníctve

Analytik INEKO Dušan Zachar predstavil na TREND konferencii Digital Hospital prvé zistenia z projektu Kvalitnejšie dáta v zdravotníctve. Zistili sme, že spomedzi susediacich krajín má Slovensko v databáze OECD najmenej kompletné datasety. Je pravdepodobné, že pri niektorých skupinách liekov sú slovenské dáta o ich spotrebe nadhodnotené. Pri mnohých nemocniciach reportujú niektoré zdravotné poisťovne v rámci indikátorov kvality nereálne vysoké miery reoperovanosti. Je otázne, či dôvodom toho je nesprávne hlásenie nemocníc, rigidný nemocničný informačný systém alebo samotný výpočet indikátora zo strany poisťovní.

Dátum: 21.04.2017
 
O možnej regulácii zisku zdravotných poisťovní

Regulácia zisku zdravotných poisťovní je legitímna, nakoľko ide v súčasnosti jednak o koncentrovaný trh s malým počtom konkurentov, s obmedzeným vstupom naň a zároveň na ňom dominuje štátna poisťovňa a po druhé ide o nakladanie s verejnými zdrojmi (odvodmi a daňami), ktoré majú poisťovne garantované zákonom. Čiže ide o dosť regulovaný trh. Priestor pre lepšie regulovanie zisku zdravotných poisťovní tu bezpochybne existuje.
Myslíme si, že jednou z možností ako regulovať zisk poisťovní je postupné rozširovanie okruhu zdravotných výkonov, na ktoré sa dlho čaká, do regulačného rámca. Ak by mala poisťovňa pri týchto výkonoch čakajúcich, nemohla by si vyplatiť zisk. Inými slovami a trochu komplexnejšie by sa to dalo definovať tak, že zisk by si mohla vyplatiť poisťovňa len vtedy, keď bude mať splnené všetky nároky všetkých svojich poistencov. Samozrejme, predtým treba ešte precízne definovať nárok poistencov, čo nie je banalita.

Dátum: 07.04.2017
 
Má sa presťahovať geriatria z Pod. Biskupíc do Starého Mesta?

Považujeme za správne, že IFP odporúča zdôvodniť ponechanie Nemocnice Staré Mesto ako špecializovanej nemocnice demografickou, finančnou a kvalitatívnou analýzou a posúdiť aj možnosť jej predaja. O to viac je to nutné, keďže v predošlom PPP projekte sa rátalo so zrušením nemocníc Kramáre, Staré Mesto, ako aj Ružinov. Očakávali by som preto zdôvodnenie, prečo je teraz výhodné postupovať inak.

Dátum: 07.04.2017
 
O rizikách projektu novej UNB

Pri aktuálnom projekte výstavby novej UNB sa obávame rizika, že nepríde k dostatočnému zvýšeniu efektívnosti po štátnej investícii výstavby nUNB, keďže sa v projekte v rámci celej UNB nepočíta s výraznejšou redukciou lôžok a nič sa tam nepíše o očakávanom nižšom stave zdravotníckeho personálu. Nakoniec sa môže stať, že výsledkom v Bratislave bude po výstavbe nUNB a novej nemocnice Sveta zdravia v Boroch výrazne vyšší počet nemocničných lôžok a pracovných miest lekárov a sestier ako doteraz, pričom však balík financií na hradenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa nezmení, a preto bude nutné ubrať z peňazí regiónom.

Dátum: 07.04.2017
 
Stránkovanie:
 
 
 
Copyright © 2017 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS