Chystajú sa nové pravidlá v preplácaní drahých liekov

Mária Hunková, TREND:
Chcela by som Vás požiadať o komentár do článku. Podľa mojich informácií MZ SR pripravilo novelu zákona č. 363/2011, ktorá by sa mala tento týždeň dostať do MPK a má zmeniť pravidlá uhrádzania liekov na výnimku. Konkrétne sa má zaviesť spoluúčasť výrobcov a poskytovateľov ZS. Po novom by mala zdravotná poisťovňa preplácať 70% ceny lieku, 5% by mal uhradiť poskytovateľ ZS a zvyšok výrobca lieku.
Ďalšou zmenou má byť, že moderné a inovatívne lieky bude MZ zaraďovať už iba do tzv. podmienenej kategorizácie. Tá sa má týkať všetkých liekov, ktoré budú mať významný vplyv na verejné prostriedky = ZP  za ne uhradia za rok 1,5 mil. eur a viac. Ak liečba týmto liekom prekročí stanovenú hranicu, rozdiel bude musieť doplatiť výrobca, inak bude liek ministerstvom vyradený z kategorizačného zoznamu.
Zároveň po novom bude môcť MZ z dôvodu vplyvu na VZP presunúť do tzv. podmienenej kategorizácie aj tie lieky, ktoré už sú aktuálne riadne zakategorizované. Dotkne sa to teda aj originálnych aj generických liekov.
Novela rovnako umožní, aby výrobca uzavrel so ZP zmluvu, ktorou si dohodnú podmienky delenia terapeutického rizika a celkovú sumu úhrady za konkrétny liek. Informácie v zmluve týkajúce sa ceny a podmienok delenia terapeutického rizika by mohli byť označené ako dôverné, prípadne ako obchodné tajomstvo. Verejnosť by tieto zmluvy teda nemala možnosť skontrolovať.

Čo si myslíte o tom, že by sa výrobcovia liekov a poskytovatelia ZS (nemocnice, ambulancie) mali podieľať na uhrádzaní liekov? Aký dopad môže mať zavedenie tohto opatrenia na poskytovateľov, výrobcov a pacientov?
Viete o tom, že by obdobné opatrenie bolo zavedené aj v zahraničí?
Aký vplyv by mohlo mať opatrenie, ktoré by zaviedlo, že pri liekoch, ktoré predstavujú pre zdravotné poisťovne náklad viac ako 1,5 mil. eur ročne, by rozdiel uhrádzali ich výrobcovia? Pre výrobcov a pre pacientov. Čo si myslíte o tomto nápade?
Je podľa vás dôvod na utajovanie zmluvných podmienok medzi výrobcami liekov a ZP?

Dušan Zachar, INEKO:
Ak majú navrhované opatrenia v liekovej politike za cieľ vylepšiť a doplniť mechanizmus posudzovania nákladovej efektívnosti (meranej na báze QALY) liekov hradených z verejného zdravotného poistenia, ak majú nahradiť netransparentný systém výnimiek poisťovní na preplácanie nekategorizovaných liekov a zároveň, ak majú prostredníctvom zavedenia tzv. Managed Entry Agreements (MEA) zvýšiť pre pacientov dostupnosť nových inovatívnych liekov, ktorých miera spotreby a účinky a výsledky liečby sú zatiaľ nedostatočne jasné, zároveň pri držaní výdavkov na lieky z pohľadu verejných zdrojov na uzde, spolu so zábezpekou hradenia nákladov zo strany výrobcov liekov, ak nenastanú proklamované výsledky či bude zvýšená spotreba, možno s nimi vo všeobecnosti súhlasiť.

Ale ak majú navrhované opatrenia MZ SR za nedeklarovaný cieľ obídenie, resp. výrazné znefunkčnenie posudzovania nákladovej efektívnosti liekov prostredníctvom QALY, rýchle ad-hoc zahrnutie drahých a neefektívnych liekov do automatického systému preplácania z verejného zdravotného poistenia, ktoré by následne nebolo súčasťou komplexného prístupu zbierania a hodnotenia dát o preplácaných liekoch a celých zdravotníckych technológií, dohľadu nad celým procesom, ak majú výrazne znížiť mieru informovanosti verejnosti a transparentnosti v rozhodovacom procese o preplácaní liekov, a ak majú pri obmedzených zdrojoch na ne doplatiť lacné generiká s overenými účinkami a efektívnosťou liečby, nemožno s nimi súhlasiť.

Rôznorodé systémy Managed Entry Agreements (MEA) fungujú v celej Európe a silne sa rozvíjajú. Rozšírené sú napríklad v Taliansku, Portugalsku, Holandsku, Veľkej Británii či Švédsku. Napriek tomu ešte neexistujú robustné dôkazy o ich úspešnosti, aj keď napríklad vo Francúzsku odhadujú, že priniesli úspory.

Utajovanie cenových podmienok v rámci MEA je vo svete štandardom (cenová transparentnosť by totižto demotivovala výrobcov liekov poskytovať zľavy pri jednaniach s poisťovňami o cenách). Pri ostatných zmluvných podmienkach je to však vo svete rozdielne. Existujú systémy, kde je všetko ostatné okrem ceny verejné, sú však aj krajiny, kde sú značné časti MEA predmetom obchodného tajomstva.


Z vyjadrenia bolo citované 13.7.2017 v článku týždenníka TREND.


 
 

 
Copyright © 2022 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS